Polityka prywatności – 40. Konferencja Energetyczna EuroPOWER & OZE POWER

Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies Strony Internetowej www.konferencjaeuropower.pl

1. Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności i plików cookies określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Strony Internetowej www.konferencjaeuropower.pl.

Niniejsza Polityka Prywatności i plików cookies ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla osób korzystających ze Strony Internetowej. Polityka prywatności i plików cookies zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora na Stronie Internetowej, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na Stronie Internetowej plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest MM Conferences SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000300045, NIP 9522040486, REGON 141312256, adres e-mail odo@mmcpolska.pl (dalej „Administrator” lub MMC).
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „Rozporządzenie”.

Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności osób odwiedzających Stronę Internetową www.konferencjaeuropower.pl.

Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych oraz zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Administrator nie gromadzi ani nie przetwarza danych wrażliwych, zwanych w Rozporządzeniu „szczególnymi kategoriami danych osobowych”. Nie chce również zbierać ani przetwarzać danych osób nieletnich w wieku poniżej 16 lat.

2. Uprawnienia użytkownika

Użytkownik ma następujące prawa wynikające z przetwarzania jego danych osobowych:

prawo żądania dostępu do własnych danych osobowych – Użytkownik ma prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza jego dane osobowe a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do danych oraz otrzymania informacji dotyczących danych takich jak np.: cel przetwarzania, kategorie danych, informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, planowany okres przechowywania danych osobowych bądź kryteria ustalania tego okresu; powyższe prawo obejmuje również prawo do otrzymania bezpłatnie kopii danych (za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się Użytkownik, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych),

prawo do sprostowania danych osobowych (gdy są one nieprawidłowe), co obejmuje także wniesienie żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), w następujących okolicznościach: gdy dane osobowe Użytkownika nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, Użytkownik cofnął zgodę na ich przetwarzanie i nie istnieje inna podstawa przetwarzania danych, Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w Prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego,

prawo do ograniczenia przetwarzania danych, gdy: Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych (na okres pozwalający Administratorowi sprawdzenie prawidłowości tych danych), przetwarzanie jest niezgodne z prawem a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych, Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania ale są jednak potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania-do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

prawo do przenoszenia danych, w tym otrzymania od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, które dostarczył Użytkownik, w tym prawo żądania by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu Administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe),

prawo do cofnięcia wyrażanej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem),

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Użytkownik uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz w celu realizacji powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres odo@mmcpolska.pl.

3. Powierzenie danych

Dla prawidłowego funkcjonowania Strony Internetowej, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom: dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą, kontaktu z klientami i udzielania pomocy technicznej Administratorowi), podmioty organizujące wydarzenia wraz z Administratorem, podmioty świadczące usługi Księgowe oraz HR – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Stronę upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

4. Wybrane cele przetwarzania, okres przechowywania oraz zakres danych

Cel przetwarzania: nawiązanie kontaktu z Administratorem poprzez wiadomość e-mail.
Podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia – zgoda.
Okres przechowywania: do momentu odwołania zgody przez Użytkownika a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego.
Zakres danych: adres e-mail, dane dobrowolnie zamieszczone w treści wiadomości przez Użytkownika.
Konsekwencją niepodania powyższych danych będzie brak możliwości nawiązania kontaktu z Administratorem poprzez wiadomość e-mail.

Cel przetwarzania: rekrutacja.
Podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia – zgoda.
Okres przechowywania: do momentu odwołania zgody przez Użytkownika a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego.
Zakres danych: imię, nazwisko, adres e-mail oraz dane dobrowolnie zamieszczone w treści wiadomości.
Konsekwencją niepodania powyższych danych będzie niemożność wzięcia udziału w rekrutacji.

Cel przetwarzania: nawiązanie kontaktu z Administratorem poprzez formularz kontaktowy.
Podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia – zgoda.
Okres przechowywania: do momentu odwołania zgody przez Użytkownika a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego.
Zakres danych: imię, nazwisko, adres email, dane dobrowolnie zamieszczone w treści wiadomości.
Konsekwencją niepodania powyższych danych będzie brak możliwości nawiązania kontaktu z Administratorem poprzez formularz kontaktowy.

Cel przetwarzania: wysyłka informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów.
Podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia – zgoda.
Okres przechowywania: do momentu odwołania zgody przez Użytkownika a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego.
Zakres danych: adres email.
Konsekwencją niepodania powyższych danych będzie brak możliwości otrzymywania informacji marketingowych.

Cel przetwarzania: zawarcie i wykonanie umowy z Klientem.
Podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia – umowa.
Okres przechowywania: do momentu gdy jest to niezbędne do wykonania umowy lub przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego (podstawa prawna: Kodeks Cywilny Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93
t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025).
Zakres danych: imię, nazwisko, firma, stanowisko, dział, adres e-mail, numer telefonu Uczestnika; imię, nazwisko, stanowisko, dział, adres e-mail, nr telefonu Zgłaszającego.
Konsekwencją niepodania powyższych danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w wydarzeniu.

Cel przetwarzania: wystawienie faktury.
Podstawa prawna: wypełnienie obowiązku prawnego w postaci wystawienia faktury – art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 106 b ust. 1 pkt. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54, poz. 535 t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221).
Okres przechowywania: do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego (podstawa prawna: Ustawa o podatku od towarów i usług Dz.U. 2004 Nr 54, poz. 535 t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 122).
Zakres danych: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, NIP, REGON, numer telefonu, adres e-mail
Konsekwencją niepodania powyższych danych będzie brak możliwości wystawienia faktury.

Cel przetwarzania: rekomendacja wydarzenia.
Podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia – zgoda.
Okres przechowywania: do momentu odwołania zgody przez Użytkownika a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego.
Zakres danych: imię, nazwisko, stanowisko, firma, adres e-mail.
Konsekwencją niepodania powyższych danych będzie brak możliwości wystawienia rekomendacji.

Cel przetwarzania: zgłoszenie akredytacji dziennikarskiej.
Podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia – umowa.
Okres przechowywania: do momentu gdy jest to niezbędne do wykonania umowy lub przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego (podstawa prawna: Kodeks Cywilny Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93
t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025).
Zakres danych: imię, nazwisko, stanowisko, adres e-mail, numer telefonu, redakcja, dział, typ akredytacji.
Konsekwencją niepodania powyższych danych będzie brak możliwości zgłoszenia akredytacji dziennikarskiej i wzięcia udziału w wydarzeniu jako dziennikarz.

Cel przetwarzania: publikacja wizerunku.
Podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia – zgoda.
Okres przechowywania: do momentu odwołania zgody przez Użytkownika a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego.
Zakres danych: wizerunek.
Konsekwencją niepodania powyższych danych będzie brak możliwości publikacji zdjęć oraz nagrań video z wizerunkiem przez Administratora.

Cel przetwarzania: zawarcie i wykonanie umowy z Prelegentem.
Podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia – umowa.
Okres przechowywania: do momentu gdy jest to niezbędne do wykonania umowy lub przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego (podstawa prawna: Kodeks Cywilny Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93
t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025).
Zakres danych: imię i nazwisko, stanowisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu Prelegenta oraz imię, nazwisko oraz adres e-mail i numer telefonu osoby kontaktowej wyznaczonej przez Prelegenta.
Konsekwencją niepodania powyższych danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w wydarzeniu w charakterze Prelegenta.

Cel przetwarzania: udział w Konkursie.
Podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia – umowa.
Okres przechowywania: do momentu gdy jest to niezbędne do wykonania umowy lub przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego (podstawa prawna: Kodeks Cywilny Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93
t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025).
Zakres danych: imię i nazwisko, stanowisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu. Konsekwencją niepodania powyższych danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie.

5. Analiza ruchu w sieci i pliki cookie, wtyczki społecznościowe

Podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej stosujemy tzw. pliki „cookie”. Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę Użytkownika. Pliki cookie nie zawierają żadnych informacji umożliwiających bezpośrednią identyfikację konkretnego użytkownika. Użytkownik może wyłączyć korzystanie z plików cookie w ustawieniach swojej przeglądarki, jak również usunąć pliki cookie automatycznie lub ręcznie. Zwracamy jednakże uwagę na fakt, że w takim przypadku nasza strona internetowa może nie działać lub działać nieprawidłowo.

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy również narzędzie do analizy ruchu w sieci Google Analytics firmy Google (Google LLC., USA), aby tworzyć anonimowe statystyki użytkowników. Narzędzie Google Analytics wykorzystuje pliki cookie. Wygenerowane informacje są przetwarzane w USA tylko w wyjątkowych przypadkach. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości dotyczące korzystania z Google Analytics, mogą Państwo zablokować to narzędzie, np. przez zainstalowanie w swojej przeglądarce odpowiedniej wtyczki.

Ponadto nasza strona internetowa wykorzystuje funkcje różnych serwisów społecznościowych („wtyczki społecznościowe”).Wtyczki społecznościowe to przyciski dostępne na naszej stronie internetowej. Bez ingerencji Użytkownika przyciski te podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej nie wysyłają żadnych danych do poszczególnych serwisów społecznościowych. Dopiero po kliknięciu danego przycisku nawiązywane jest bezpośrednie połączenie z serwerem danego serwisu społecznościowego i może on wówczas gromadzić dane i korzystać z plików cookie.

Jeśli Użytkownik jest zalogowany do serwisu społecznościowego, może on przypisać jego wizytę na stronie internetowej www.konferencjaeuropower.pl do konta Użytkownika. Nie mamy wpływu na zakres danych, jakie są pobierane przez serwisy społecznościowe po kliknięciu odpowiedniego przycisku. Informacje o celu gromadzenia danych, zakresie gromadzonych danych, ich dalszym przetwarzaniu i wykorzystywaniu przez poszczególne serwisy społecznościowe oraz związanych z tym prawach użytkowników i możliwych ustawieniach w celu ochrony prywatności podane są w politykach prywatności poszczególnych serwisów społecznościowych.

Korzystamy z wtyczek społecznościowych następujących serwisów:

– Youtube Inc.;
– Facebook Inc.;
– Google LLC.;
– Linkedin Corp.

Jeśli posiadają Państwo profil w którymś serwisie społecznościowym, ale nie chcą, aby operator serwisu za pośrednictwem naszej strony gromadził dane dotyczące Państwa i ew. łączył je z innymi zapisanymi danymi, przed odwiedzeniem innych stron internetowych prosimy o całkowite wylogowanie się z danego serwisu społecznościowego i ewentualnie usunięcie odpowiednich plików cookie.

6. Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej