Nominowani – 38. Konferencja Energetyczna EuroPOWER & 8. OZE POWER

Nominowani

Nominowani w Konkursie Liderzy Świata Energii za rok 2022

KATEGORIA MANAGER ROKU
Kategoria skierowana do najlepszych managerów, prezesów i innowatorów na rynku

1. Alicja Rybczyńska, CIO Veolia Poland

Alicja Rybczyńska od 4,5 roku kieruje Departamentem IT Grupy Veolia w Polsce. Konsekwentnie wdraża strategię cyfryzacji w największym jak dotąd w tej części Europy zakresie, jeśli brać pod uwagę przedsiębiorstwa energetyczne i użyteczności publicznej. Obecnie w Grupie Veolia 8 na 10 projektów IT realizowanych jest w technologii chmurowej. Pozwoliło to wyeliminować wąskie gardła po stronie własnych zasobów infrastruktury teleinformatycznej, zwiększyć wolumen projektów realizowanych jednocześnie, zwiększyć poziom cyberbezpieczeństwa Grupy, podnieść kompetencje pracowników Departamentu IT, ale przede wszystkim zredukować ślad węglowy przetwarzania informacji w Grupie o 50%! Najwazniejsz eprojekty ubiegłego roku:
– uruchomienie produkcyjne SAP w modelu RISE na infrastrukturze Google Cloud
– rozbudowa hurtowni danych w modelu serverless w technologii Google cloud

2. Mirosław Kowalik, Prezes Zarządu, Westinghouse

Mirosław Kowalik to menedżer z bogatym doświadczeniem i wiedzą na temat polskiego rynku energetycznego. Został prezesem Westinghouse Polska w maju 2021 r. i w tej roli kieruje planami firmy dotyczącymi inwestycji w technologie jądrowe w Polsce, w tym dostarczenia wiodącej i najbezpieczniejszej na świecie technologii AP1000 do krajowego programu energetyki jądrowej.

Mirosław Kowalik posiada ponad 25-letnie doświadczenie w sektorze energetycznym, w tym wiedzę z zakresu przywództwa biznesowego, strategii, pozyskiwania nowych projektów i rozwoju biznesu, zdobytą na wysokich stanowiskach kierowniczych w takich firmach jak SNC Lavalin, Alstom i ABB. Ostatnio pełnił funkcję prezesa Enei, jednej z największych firm energetycznych w Polsce.

Jako prezes Westinghouse Electric Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Mirosław Kowalik nadzoruje różne obszary działalności Westinghouse w Polsce, w tym działania w zakresie budowy nowych obiektów jądrowych.

3. Waldemar Skomudek, Wiceprezes Zarządu ds. Operatora, Tauron Dystrybucja

Od ponad 37 lat związany z krajową elektroenergetyką. Pełnił funkcje zarządcze w spółkach elektroenergetycznych województw opolskiego i dolnośląskiego jako Prezes ZE Opole S.A. oraz Wiceprezes EnergiiPro Koncern Energetyczny S.A., a w latach 2008 – 2010 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w spółce Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. w Konstacinie-Jeziornej. Współtworzył grupy kapitałowe EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. oraz TAURON S.A., a także przeprowadził proces wydzielenia ze struktury EnergiaPro KE S.A. Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Obecnie w TAURON Dystrybucja S.A. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Operatora. W latach 2004 – 2020 był także związany z Politechniką Opolską – w tym okresie przez dwie kadencje pełnił funkcję Dziekana Wydziału, a od 2020 roku jest profesorem na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jest m.in. członkiem Zespołu Doradców do spraw rozwiązań systemowych w sektorze energetyki, ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Senior Member IEEE, członkiem Komisji Energetyki PAN, członkiem Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej i Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, a także biegłym sądowym.

4. Leszek Chwalik, Wiceprezes Zarządu, TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.

Wiceprezes zarządu Tauron Obsługa Klienta, Współorganizator i członek Rady Programowej corocznej konferencji Systemy Informatyczne w Energetyce – SIWE oraz Członek Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE).
Lider odpowiedzialny za realizację cyfrowej wizji w obszarze IT i OT w Grupie Tauron opartej o współpracę z ośrodkami badawczo-rozwojowymi poza granicami Polski, a także ośrodkami naukowo-badawczymi Politechnikami Częstochowską czy Opolską, a także Akademią Górniczo-Hutniczą.
Promotor rozwoju digitalizacji w obszarze obsługi Klienta tu mówimy o projekcie Cyfrowego Klienta, a w szczególności za budowanie Społeczność wymiany informacji i wiedzy oraz realizację Zielonego Zwrotu co w znaczący sposób wpływa na zmniejszenie zużycia papieru i śladu węglowego.

KATEGORIA INICJATYWA INWESTYCYJNA ROKU
Kategoria skierowana do najważniejszych inicjatyw i projektów w całym sektorze energii

1. Podpisanie umowy jądrowej Polskie Elektrownie Jądrowe – Westinghouse Electric Company

Uchwała Polskiego rządu o wyborze firmy Westinghouse Electric Company na partnera technologicznego pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce oraz podpisanie przez Polskie Elektrownie Jądrowe umowy o zasadach współpracy z Westinghouse Electric Company, której technologię AP1000 Rząd RP wybrał dla pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej.
Podpisana umowa określa główne zasady, jak i kolejne kroki biznesowe, które zostaną podjęte przez spółki PEJ i WEC w 2023 roku. Założono w niej kluczowe zadania do realizacji takie jak wynegocjowanie i podpisanie umów m.in. umowy na świadczenie usług inżynieryjnych, której zakres będzie obejmował prace przygotowawcze i koncepcyjne, w tym wstępne prace projektowe, usługi wsparcia w zakresie uzyskiwania pozwoleń i zezwoleń, usługi związane z planowaniem organizacji terenu lokalizacji oraz z zamówieniami i planowaniem budowy. Kolejnym krokiem w projekcie będzie podpisanie przez spółki w 2023 roku umowy na projektowanie elektrowni jądrowej, która powstanie na Pomorzu.
Pierwsza w Polsce elektrownia jądrowa ma powstać na Pomorzu. W 2021 roku Polskie Elektrownie Jądrowe, po serii przeprowadzonych na bezprecedensową skalę badań i analiz, wskazały „Lubiatowo-Kopalino” jako preferowaną lokalizację elektrowni o mocy do 3750 MWe. W 2022 roku spółka złożyła do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska tzw. raport środowiskowy, konieczny do uzyskania decyzji środowiskowej będącej jedną z decyzji potrzebnych do rozpoczęcia budowy. Jednocześnie zintensyfikowano zarówno działania związane z planowaniem budowy infrastruktury towarzyszącej, jak i te służące prowadzeniu dialogu w rejonie lokalizacji.

2. Utworzenie Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej

Nawiązanie współpracy i podjęcie działań zmierzających do budowy i rozwoju gospodarki wodorowej, ze szczególnym uwzględnieniem Województwa Zachodniopomorskiego to główny cel powołania Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej.
Prace nad powołaniem Zachodniopomorskiej Doliny wodorowej trwały ponad rok. Celem tej instytucji będzie zintensyfikowanie współpracy podmiotów zaangażowanych w wodorowy rynek i popularyzacja wiedzy na temat technologii wodorowych oraz wykorzystania wodoru, a także pokazanie potencjału, jakim dysponuje w tej kwestii region.
Doliny wodorowe pozwolą na stworzenie łańcucha wartości związanych z gospodarką wodorową, tj. produkcja, transport, magazynowanie i końcowe zastosowanie wodoru w różnych sektorach gospodarki.

3. Wdrożenie CSIRE przez PSE

PSE S.A., pełniące funkcję Operatora Informacji Rynku Energii, 2 grudnia 2022 r. podjęły decyzję o wyborze wykonawcy opracowania, implementacji i wdrożenia Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii wraz z usługami wspierającymi. System ten jest kluczowym elementem cyfryzacji detalicznego rynku energii w Polsce. Ujednolicenie i usprawnienie przepływu danych przyspieszy m.in. rozliczenia i proces zmiany sprzedawcy oraz pozwoli na zaoferowanie odbiorcom energii elektrycznej nowych usług i rozwiązań.

KATEGORIA INNOWACJA ROKU
Kategoria promująca innowacyjne technologie i rozwiązania w energetyce

1. Ciepłownia Przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE

Głównym celem przedsięwzięcia „Ciepłownia przyszłości” jest opracowanie i demonstracja innowacyjnej technologii uniwersalnego systemu wytwarzania, magazynowania i dystrybucji energii do celów grzewczych.
Głównym celem przedsięwzięcia „Ciepłownia Przyszłości” jest opracowanie i demonstracja innowacyjnej technologii uniwersalnego systemu wytwarzania, przetwarzania i magazynowania energii do celów grzewczych. System ten charakteryzować się będzie efektywnością i powtarzalnością adaptacji w rożnych osiedlach mieszkaniowych wykorzystujący zarazem lokalne możliwości wykorzystania energii odnawialnej. Znaczącym efektem przedsięwzięcia będzie ponad 80% udział OZE w produkcji ciepła do celów grzewczych. Inna pożądaną korzyścią ze stasowanych technologii będzie umożliwienie zbudowania konkurencyjności kosztowo-cenowej tradycyjnych systemów ciepłowniczych, w których dziś spalane są paliwa kopalne, czasem z zastosowaniem współspalania biomasy. Zakłada się, że pojawienie się na rynku innowacyjnej technologii, opracowanej w toku prac badawczo-rozwojowych finansowanych w ramach procedury zamówień przedkomercyjnych (Pre-commercial Procurement – PCP), może stanowić impuls dla rozwoju polskiego sektora ciepłownictwa i wpisać się we wzrostowy trend wypierania obecnych emisyjnych źródeł ciepła w Polsce. Z tego powodu, a także biorąc pod uwagę pozostałe, opisane powyżej uwarunkowania, jako główny cel Przedsięwzięcia określono opracowanie technologii, która będzie pozbawiona zdiagnozowanych słabości – będzie konkurencyjna cenowo, a także będzie charakteryzować się stabilnością pracy i odpornością na zmienne warunki pogodowe, będzie uwzględniać sezonowość dobową i roczną, zarówno źródła, jak i odbiornika.

2. Projekt besmart.energy – platforma do zarządzania klastrami energetycznymi – Atende Industries

Projekt „besmart.energy – platforma do zarządzania klastrami energetycznymi”- system do autonomizacji użytkowników w zakresie produkcji i pozyskiwania energii elektrycznej.

Celem Projektu jest budowa systemu besmart.energy będącego zestawem innowacyjnych środków technicznych, którego wykorzystanie pozwoli na autonomizację użytkowników w zakresie produkcji i pozyskiwania energii elektrycznej. Zastosowanie besmart.energy doprowadzi do zwiększenia konkurencyjności na polskim rynku energetycznym. W ramach Projektu zostanie wdrożone kompleksowe rozwiązanie dla klastrów energetycznych umożliwiające zarządzanie: efektywnym wykorzystaniem własnych źródeł energii, w tym źródeł odnawialnych, efektywnym wykorzystaniem energii elektrycznej (popytem), prognozowaniem zużycia i produkcji energii elektrycznej dla potrzeb optymalizacji zakupów energii, rozproszonymi magazynami energii oraz pracą sieci energetycznej. Podczas Projektu zostaną zrealizowane prace badawczo rozwojowe dotyczące urządzeń pomiarowych energii elektrycznej, składowania i przetwarzania dużych zbiorów danych, tzw. Big Data, modelowania zjawisk pogodowych wpływających na produkcję energii przez OZE. W oprogramowaniu zostaną zaimplementowane algorytmy sztucznej inteligencji, które będą wykorzystywane do wsparcia procesów analizy i wnioskowania z danych.

3. Cyfrowa rewolucja. TAURON przeszedł na blockchain

Grupa TAURON, jako pierwsza firma energetyczna w Polsce, przechodzi na blockchain, co pozwoli docelowo na wyeliminowanie konieczności przesyłania umów w formie papierowej. Technologia wdrażana w TAURONIE umożliwia zapisywanie i przechowywanie kompletnych dokumentów w sieci blockchain, wraz z możliwością zdalnego podpisu oraz potwierdzenia doręczenia.

Grupa TAURON, jako pierwsza firma energetyczna w Polsce, przechodzi na blockchain, co pozwoli docelowo na wyeliminowanie konieczności przesyłania umów w formie papierowej. Technologia wdrażana w TAURONIE umożliwia zapisywanie i przechowywanie kompletnych dokumentów w sieci blockchain, wraz z możliwością zdalnego podpisu oraz potwierdzenia doręczenia.

System oparty na blockchain stanowi bezpieczną alternatywę dla konwencjonalnych metod elektronicznego zarządzania poufnymi dokumentami i danymi. W odróżnieniu od innych rozwiązań blockchainowych technologia wdrażana w TAURONIE nie przechowuje w rozproszonej formie jedynie kryptograficznych odwołań do dokumentów (skrótów hashowych), a kompletne dokumenty. W trakcie publikacji ich treść podlega dekompozycji i rozproszeniu po węzłach blockchain, całkowicie uniemożliwiając niepowołane usunięcia bądź modyfikacje. Dokument zapisany w strukturze blockchain może być pobrany i odczytany jedynie przez osobę dysponującą unikalnym kluczem.

KATEGORIA DOSTAWCA ROZWIĄZAŃ DLA SEKTORA

Kategoria skierowana do firm, które zaimplementowały innowacyjne rozwiązania dla sektora energii i/lub ściśle współpracują, aby rozwijać technologie w branży

1. Enel X

Usługi Demand Side Response (DSR) dynamicznie rozwijają się w Polsce od 2017 roku. Enel X jest pionierem tych rozwiązań i pozyskał już ponad 300 dużych klientów, zarabiających na elastyczności w poborze energii i wspomagając zapewnienie bezpiecznych dostaw energii. Enel X z porfelem 546 – 717MW zakontraktowanych na lata 2023-2027 umacnia pozycję lidera usług DSR i pomaga odbiorcom wzmacniać ich konkurencyjność i bezpieczeństwo.

DSR to utrzymywanie zdolności do redukcji poboru mocy przez odbiorców za wynagrodzeniem, w momentach, kiedy istnieje ryzyko blackoutu. Funkcjonowanie systemu energetycznego dzięki DSR jest nie tylko stabilniejsze, ale także tańsze, pozwalając na ograniczenie inwestycji w elektrownie i sieci oraz strat sieciowych. Odbiorcy uczestniczący w tych usługach nie tylko zyskują finansowo, ale także pełnią ważną rolę w ograniczaniu emisji i lepszego wykorzystania zasobów sprzyjając rozwojowi odnawialnych źródeł energii. DSR powinien wpisywać się w strategię odpowiedzialnego rozwoju każdej organizacji.

Enel X jako agregator usług DSR ułatwia odbiorcom wejście do programu a w trakcie realizacji przejmuje ryzyka kar czy niedyspozycyjności, a odbiorcy mogą jedynie zyskać. Edukujemy wszystkich uczestników rynku energetycznego, ponieważ znajomość usług DSR jest wciąż niewielka, a rozwój tych usług jest niezbędny dla skutecznej transformacji energetycznej.

DSR jest ważnym buforem bezpieczeństwa dla naszego kraju w sytuacjach deficytów mocy. We wrześniu 2022 roku mieliśmy przykład wykorzystania usługi DSR na większą skalę. 23 września PSE poinformowały o okresie zagrożenia. W praktyce taki komunikat oznacza, że zachodzi ryzyko pojawienia się niedoborów mocy mogących spowodować blackout. PSE zdecydowało o uruchomieniu wszystkich zakontraktowanych na rynku mocy rezerw mocy. Wrześniowe przesilenie potwierdziło praktyczne możliwości, które niosą usługi DSR. I to także dzięki nim gospodarka przetrwała krytyczne godziny bez szwanku – planowane zapotrzebowanie na energię w kryzysowych godzinach według danych PSE spadło o blisko 5 proc., znacznie przekraczając zakontraktowany w usługach DSR wolumen.

2. Platforma SAP for Utilities

Platforma SAP for Utilities jest niekwestionowanym rynkowym liderem w sektorze utilities.

Większość dużych organizacji funkcjonujących w tym obszarze w Polsce używa technologii SAP, nie tylko w klasycznych rozwiązaniach back-office (finanse, kontroling, kadry i płace), ale również w obszarze billingu, obsługi klienta czy zarządzania majątkiem przedsiębiorstw.

Najnowszy system SAP S/4HANA funkcjonujący w chmurze został produkcyjnie uruchomiony u naszego klienta – Veolia. W kwietniu 2022 roku PGE wybrało i wdraża system S/4HANA for Utilities dla obsługi billingu oraz zarządzania swoimi klientami dla obszaru Obrotu i Dystrybucji.

System SAP S/4HANA w chmurze jest kompleksowym rozwiązaniem opartym o nowoczesne technologie m.in. sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego – dedykowanym dla spółek sektora utilities oraz innych branż. Ponadto SAP oferuje zaawansowane rozwiązania w zakresie inteligentnego zarządzania majątkiem technicznym wykorzystując przy tym najnowsze osiągnięcia technologii informatycznych.

3. Projekt WiseEuropa – CCUS.pl (Carbon Capture, Utilization and Storage)

CCUS.pl (realizowany wspólnie z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie i Ministerstwem Rozwoju i Technologii), w ramach którego ma zostać wypracowana dopasowana do krajowej specyfiki strategia rozwoju technologii CCUS w Polsce. Oprócz tego, zostaną zainicjowane krajowe energetyczno-przemysłowe klastry technologii CCUS. Przyczyni się to do sprawiedliwej transformacji energetycznej oraz reindustrializacji Polski będącej jednym z kluczowych wyzwań zapisanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
Długookresowy cel osiągnięcia neutralności klimatycznej należy do kluczowych elementów globalnej i europejskiej polityki klimatycznej. Jednym z dostępnych rozwiązań w tym zakresie jest wychwyt CO2 u źródła emisji lub bezpośrednie usuwanie go z atmosfery, a następnie jego transport i wykorzystanie w gospodarce lub też trwałe składowanie geologiczne. Technologie CCUS (z ang. Carbon Capture, Utilization and Storage) są więc cennym uzupełnieniem innych niskoemisyjnych rozwiązań, pozwalając pogodzić przejściowe wykorzystanie paliw kopalnych i występowanie nieuchronnych emisji procesowych w przemyśle z budową gospodarki neutralnej klimatycznie.
WiseEuropa, dostrzegając potencjał tych technologii, konsekwentnie angażuje się w projekty mające na celu ich rozpowszechnianie. Jednym z tych projektów jest CCUS.pl (realizowany wspólnie z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie i Ministerstwem Rozwoju i Technologii), w ramach którego ma zostać wypracowana dopasowana do krajowej specyfiki strategia rozwoju technologii CCUS w Polsce. Oprócz tego, zostaną zainicjowane krajowe energetyczno-przemysłowe klastry technologii CCUS. Przyczyni się to do sprawiedliwej transformacji energetycznej oraz reindustrializacji Polski będącej jednym z kluczowych wyzwań zapisanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
Celami projektu CCUS.pl są opracowanie strategii rozwoju technologii CCUS w Polsce, przygotowanie projektów regulacji prawnych stymulujących ich zrównoważony rozwój, a także przygotowanie pilotażu pierwszego polskiego klastra CCUS, który stanowić będzie zaplecze badawczo-doradcze dla dalszego rozwoju tej technologii w kraju.

KATEGORIA LIDER ESG
Kategoria promująca firmy, które wdrażają innowacyjne technologie i rozwiązania w energetyce w duchu koncepcji ESG

1. PKN Orlen

Dla Grupy ORLEN kwestie związane z ESG są ważnym elementem zarządzania strategicznego. Zagadnienia ESG są zintegrowane ze strategią biznesową Grupy ORLEN w celu wzmocnienia wyników finansowych koncernu, a także budowania długoterminowej wartości dla wszystkich interesariuszy.
W ramach nowej Strategii Zrównoważonego Rozwoju ORLEN wyróżnia trzy filary ESG: środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny. W przypadku filaru środowiskowego, uwaga skupiona jest na klimacie, zarządzaniu ryzykiem klimatycznym i skutecznym wdrażaniu praktyk gospodarki surowcowej. W filarze społecznym głównym punktem zainteresowania są społeczności lokalne, które są nieustannym i nieocenionym źródłem inspiracji dla naszych działań CSR. ORLEN wykorzystuje swoją znaczącą siłę nabywczą w regionie do promowania zasad zrównoważonego rozwoju w łańcuchach wartości. Celem jest rozszerzenie naszej odpowiedzialności za cały cykl życia produktu – w tym za użyte surowce, rozwój produktu, produkcję i użytkowanie, a następnie recykling. Naszym celem jest również promowanie rozwoju odpowiedzialnej konsumpcji wśród naszych klientów. Wreszcie, w obszarze filaru zarządzania, koncentrujemy się na opracowywaniu rozwiązań umożliwiających osadzenie ESG w naszych systemach zarządzania, odpowiednim i przejrzystym raportowaniu, etyce i wartościach organizacyjnych.

2. TAURON

Skuteczne przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz zrównoważony rozwój to dwa główne postulaty Polityki klimatycznej Grupy TAURON.
Próba przeciwdziałania zmianom klimatu jest istotnym elementem międzynarodowej dyskusji o życiu na ziemi obecnych i przyszłym pokoleń. Złożoność tematu powoduje konieczność zaangażowania wszystkich stron tego dialogu – zarówno na szczeblu władz, organizacji międzynarodowych i samorządowych, jak i przedstawicieli biznesu. Naprzeciw temu wychodzi Grupa TAURON, definiując kompleksowo swoje zobowiązania w Polityce klimatycznej.

3. KGHM

KGHM jako jedyna firma z Polski, została wyróżniona w rankingu Carbon Clean 200TM za 2022 rok.
KGHM od lat znajduje się w globalnej czołówce branży. Jest siódmym na świecie producentem miedzi i zajmuje drugie miejsce wśród światowych producentów srebra. Swoje działania prowadzi w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju i nieustannie podejmuje starania, aby cały ciąg technologiczny był optymalny, bezpieczny, innowacyjny i zgodny z ideą Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Swoje działania i zobowiązania w tych obszarach zawarto w Polityce Środowiskowej i Polityce Klimatycznej, której nadrzędnym celem jest osiągnięcie przez spółkę neutralności klimatycznej do 2050 roku. Kluczowe są też inwestycje, które przyczyniają się do transformacji energetycznej. KGHM dąży do dywersyfikacji źródeł energii, w tym aktywnie wykorzystując źródła odnawialne. Do 2030 roku 50% energii elektrycznej zużywanej przez KGHM będzie pochodziło z własnych źródeł, w tym z OZE.

4. Grupa FAMUR (GRENEVIA)

Obszar ESG jest kluczowym elementem strategii rozwoju Grupy FAMUR, która obecnie przekształca się w Grenevię, czyli pierwszy w Polsce koncern przemysłowy, który inwestuje w projekty korzystające z trendu zielonej transformacji.
Obszar ESG jest kluczowym elementem strategii rozwoju Grupy FAMUR, która obecnie przekształca się w Grenevię, czyli pierwszy w Polsce koncern przemysłowy, który inwestuje w projekty korzystające z trendu zielonej transformacji. Zarówno dotychczasowa działalność Famuru oraz cele biznesowe
i rozwojowe Grenevii są ściśle związane z wpływem na klimat i środowisko. To przejście od biznesu emisyjnego w stronę czystej gospodarki. To właśnie w oparciu o komponent ESG spółka rozpoczęła w 2021 roku odpowiedzialną transformację biznesową, której zwieńczeniem jest zmiana w Grenevię. Kluczowym dokumentem określającym aspiracje Grupy w tym obszarze jest Strategia Zrównoważonego Rozwoju, która wyznacza konkretne cele – do końca 2024 roku przychód Grupy ma pochodzić w ok. 70% z nowych segmentów biznesowych. To podejście nadaje rytm otwieraniu kolejnych projektów i zmian.

Grupa chce zmienić swój mix energetyczny, tak aby 35% energii własnej pochodziło z OZE, a do 2030 planuje zredukować emisję CO2 o 40% oraz uniknąć emisji CO2 o 2,3 mln ton, dzięki rozwojowi segmentu fotowoltaicznego Grupy, który zakłada m.in. realizację ok 750 MW projektów.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju zakłada także oparcie się na obszarze nowoczesnych produktów i modeli biznesowych. To jeden z pięciu jej głównych filarów, który bezpośrednio wpływa na projektowanie i wdrażanie innowacyjnych technologii oraz rozwiązań, na przykład w energetyce.

Priorytetem jest bezpieczeństwo i redukcja wpływu tworzonych produktów i technologii na środowisko. To podejście znajduje odzwierciedlenie w czterech kluczowych segmentach działalności Grenevii, wśród których FAMUR będzie specjalizować się w branży maszyn górniczych, Elgór+Hansen systemów dystrybucji energii i poprawy efektywności energetycznej, Projekt Solartechnik fotowoltaiki, a Impact systemów bateryjnych.

W każdym z nich Grupa opracowuje rozwiązania dla energetyki w duchu koncepcji ESG.

Innowacje w ramach segmentów Grenevii:

• segment maszyn górniczych
Z myślą o aktywnym wspieraniu klientów i dostawców Grupy w ograniczaniu wpływu na klimat FAMUR oddał we wrześniu 2021 roku salę SIGMA (Service in Grid Monitoring Area). Jest to przykład efektywnej inwestycji, której konsekwencją jest ograniczenie wpływu działalności gospodarczej na środowisko i klimat. Przy wykorzystaniu potencjału wirtualnej rzeczywistości, zdalnej diagnostyki i technologii gogli serwisowych do obsługi urządzeń dla różnych sektorów przemysłu, została opracowana i wdrożona, wpisująca się w trend Przemysłu 4.0, koncepcja stworzenia innowacyjnej sali, która umożliwia pracownikom Famuru współpracę on-line z klientami, m.in. prowadzenie analiz parametrów maszyn w czasie rzeczywistym czy łączenie się z wyposażonym w okulary serwisowe operatorem przebywającym w dowolnym miejscu na świecie. Sala wykorzystywana jest także do prowadzenia szkoleń, konferencji oraz spotkań z klientami zarówno polskimi, jak i zagranicznymi. Wykorzystanie nowoczesnych technologii Virtual Reality (VR), webex, smart glasses i smart mining przekłada się m.in. na optymalizację obsługi serwisowej poprzez sprawną diagnostykę i wsparcie techniczne dla klientów z różnych gałęzi przemysłu i umożliwia spotkania z serwisami i partnerami z całego świata. Środowiskowe efekty wdrożenia obejmują zwiększenie efektywności działań poprzez m.in. skrócenie czasu wykonywanych czynności diagnostycznych i serwisowych; ograniczenie konieczności podróży specjalistów FAMUR po całym świecie, co istotnie redukuje ślad węglowy pochodzący ze środków transportu (szacuje się, że liczba wyjazdów zagranicznych spadła od czasu uruchomienia sali SIGMA o ok. 30% – należy jednak mieć na uwadze także inne czynniki wpływające na globalne ograniczenie mobilności, w tym pandemię czy wybuch wojny w Ukrainie). W przypadku wypadku czy awarii połączenie z klientami z Sali SIGMA umożliwia szybką diagnostykę i udzielenie pomocy partnerom, co wiążę się również z redukcją czasu wyłączenia maszyny z użytku i ograniczeniem potencjalnych kosztów przestoju. Z kolei zdalny udział w szkoleniach z urządzeń oferowanych przez Grupę dla osób z całego świata i praca z wirtualnymi modelami maszyn, pozwala na utrzymanie wysokiej jakości szkolenia przy jednoczesnym ograniczeniu podróży uczestników, i w konsekwencji ograniczenie śladu węglowego i wpływu działalności gospodarczej na środowisko i klimat; według dostępnych danych w 2022 roku w szkoleniach dzięki projektowi SIGMA wzięło udział 700 osób, dodatkowo wykonana blisko 100 e-spotkań konferencyjnych z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi.

• Segment fotowoltaika
PST to firma o międzynarodowym zasięgu, specjalizująca się w wielkopowierzchniowych instalacjach fotowoltaicznych. Projekt Solartechnik oferuje możliwość zakupu projektów PV oraz sprzedaż zielonej energii w ramach umów cPPA. Taka oferta kierowana na rynek sprawia, że klienci Projekt Solartechnik korzystając z OZE, rozpoczynają transformację swoich działalności w kierunku zrównoważonego rozwoju. Na przestrzeni kilkunastu lat PST stworzyło profesjonalny zespół zajmujący się projektowaniem, rozwojem, budową i serwisowaniem instalacji fotowoltaicznych. Posiadając doświadczenie zdobyte na realizacji elektrowni słonecznych w Anglii, Belgii, Francji, Niemczech, Rumunii i na Węgrzech, Projekt Solartechnik od 2012 roku efektywnie wspiera rozwój sektora fotowoltaiki w Polsce. Firma dzierżawi grunty od osób prywatnych, firm i samorządów rozszerzając obszar swojej działalności o kolejne kraje europejskie.

• Segment elektroenergetyka
Spółka Elgór + Hansen specjalizuje się w systemach sterowania elektrycznego oraz automatyce przemysłowej. Pierwszym owocem zaangażowania w branżę OZE jest zaprezentowana we wrześniu 2022 roku Futura, czyli kontenerowa stacja transformatorowa przeznaczona dla farm fotowoltaicznych. Opracowane przez firmę rozwiązanie wpisuje się w ideę zrównoważonego rozwoju dzięki zastosowanym technologiom oraz dodatkowej usłudze #KlimatDlaStacji, czyli możliwości wpisania stacji w jej otoczenie.

• Segment e-mobilność
W odniesieniu do cyklu życia produktów, w Grenevii sukcesywnie wdrażane są zasady gospodarki o obiegu zamkniętym i zarządzania emisyjnością produktów. Przykładem tego podejścia jest projekt drugiego życia baterii nad czym pracuje spółka Impact Clean Power Technology. To pomysł powtórnego wykorzystania baterii do pojazdów elektrycznych. Po kilku latach baterie używane np. w autobusach stopniowo tracą swoją pojemność, tak że przy poziomie ok. 80 proc., nie nadają się już do zasilania pojazdów. Wciąż jednak mogą być wykorzystywane. Takie baterie są modernizowane przez Impact, a w efekcie mogą być wykorzystane np. do budowy magazynów energii przy farmach fotowoltaicznych lub wiatrowych. W momencie, gdy staną się zupełnie nie zdatne do użytku zostaną poddane recyklingowi, dzięki czemu możliwe będzie odzyskanie istotnych dla przemysłu surowców.

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej