Program – 40. Konferencja Energetyczna EuroPOWER & OZE POWER

Program

Agenda
40. Konferencji Energetycznej EuroPOWER & OZE POWER

Dzień I, 7 listopada 2024 r.

9:00 – 9:10 Otwarcie konferencji

9:10 – 9:20 Wprowadzenie – wystąpienie Przewodniczącego Rady Programowej

 • Leszek Juchniewicz, Prezes PEJ, Przewodniczący Rady Programowej EuroPOWER & OZE POWER

9:20 – 10:00 Wystąpienie Przedstawiciela Rządu

10:00 – 10:15 Wystąpienie Keynote Speech

 • Sytuacja demograficzna Polski – diagnoza stanu, procesy w obliczu których stoimy i przyszłość kadr w branży
  energetycznej

Blok inauguracyjny

10:15 – 11:15 cz. 1 – Transformacja energetyczna – Elektroenergetyka

Transformacja energetyczna jest jednym z najważniejszych wyzwań, przed którymi stoi Polska w najbliższych dekadach. W obliczu globalnych zmian klimatycznych oraz rosnącej presji na redukcję emisji gazów cieplarnianych, konieczne jest przekształcenie sektora energetycznego w kierunku zrównoważonych i odnawialnych źródeł energii. Proces ten wiąże się z wieloma aspektami, w tym technologicznymi, ekonomicznymi, społecznymi i politycznymi. W ramach tej debaty inauguracyjnej pragniemy omówić kluczowe wyzwania i szanse związane z transformacją energetyczną w Polsce oraz wytyczyć kierunki przyszłych działań. Debata ma na celu nie tylko diagnozę obecnej sytuacji, ale także wypracowanie konkretnych rekomendacji i strategii, które mogą przyspieszyć proces transformacji energetycznej w Polsce. Współpraca wszystkich interesariuszy, w tym rządu, sektora prywatnego, organizacji pozarządowych i społeczeństwa, jest kluczowa dla osiągnięcia celów związanych z zrównoważonym rozwojem energetycznym.

Debata inauguracyjna

 • Ocena obecnego miksu energetycznego
 • Przegląd międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie redukcji emisji CO2
 • Wpływ unijnej polityki klimatycznej na polską energetykę
 • Długoterminowe cele klimatyczne Polski i ich realizacja
 • Rola rządu i samorządów w promowaniu transformacji energetycznej
 • Ocena istniejących regulacji prawnych i potrzeba nowych rozwiązań legislacyjnych
 • Partnerstwo publiczno-prywatne w realizacji projektów energetycznych
 • Cyfryzacja bez bezpieczeństwa cybernetycznego jako największe teraźniejsze zagrożenie w procesie transformacji
 • Zapewnienie rezerw mocy na bezpiecznym poziomie – jakie zagrożenia wynikają z luki mocowej?
 • Ceny energii elektrycznej i konkurencyjność
 • Implementacja RED III

Blok inauguracyjny

11:15 – 12:15 cz. 2 – Transformacja energetyczna – Gaz i paliwa

Sektor gazowy i paliwowy odgrywają kluczową rolę w polskiej gospodarce, będąc zarówno fundamentem wielu branż, jak i znaczącym konsumentem energii. W obliczu dynamicznych zmian na globalnym rynku energetycznym, rosnących cen surowców, a także wyzwań związanych z polityką klimatyczną, Polska stoi przed koniecznością przemyślenia strategii zarządzania tymi sektorami. Debata inauguracyjna ma na celu omówienie aktualnych problemów i wyzwań, przed którymi stoją te kluczowe obszary gospodarki, oraz zidentyfikowanie możliwych kierunków działań.

Debata inauguracyjna

 • Stabilność dostaw gazu w kontekście globalnych i regionalnych napięć politycznych
 • Potencjał krajowych zasobów gazu i rozwój infrastruktury LNG
 • Ceny paliw i ich wpływ na gospodarkę
 • Nowe technologie w wydobyciu, przetwarzaniu i magazynowaniu gazu oraz paliw
 • Rola cyfryzacji i inteligentnych rozwiązań w zarządzaniu energią
 • Greenwashing – ciemna strona ESG. ryzyka, konsekwencje, kary
 • Rola inteligentnego opomiarowania w dystrybucji gazu

12:15 – 12:35 Przerwa

12:35 – 13:15 Współpraca dla bezpieczeństwa: rola sektorów publicznego i prywatnego w cyberochronie energetyki

W dobie cyfryzacji i rozwijających się technologii informacyjnych, sektor energetyczny staje się coraz bardziej narażony na zagrożenia cybernetyczne. Infrastruktura krytyczna, w tym sieci energetyczne, systemy zarządzania energią oraz urządzenia smart grid, są potencjalnymi celami cyberataków, które mogą prowadzić do poważnych zakłóceń w dostawach energii i stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. W debacie pragniemy omówić aktualne problemy związane z cyberbezpieczeństwem energetycznym w Polsce, wskazać kluczowe wyzwania oraz wypracować skuteczne strategie ochrony.

Debata

 • Ocena podatności infrastruktury energetycznej na cyberzagrożenia
 • Przykłady niedawnych incydentów cybernetycznych w energetyce na świecie i w Polsce
 • Wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w wykrywaniu zagrożeń
 • Rola blockchain w zabezpieczaniu transakcji energetycznych
 • Znaczenie współpracy międzysektorowej oraz wymiany informacji między operatorami sieci energetycznych, firmami IT
  i instytucjami rządowymi
 • Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej w tym urządzeń IoT a regulacje prawne i standardy bezpieczeństwa takie
  jak NIS (Network and Information Systems Directive)
 • Znaczenie local contentu dla długofalowej suwerenności technologicznej
 • Bezpieczeństwo i wykorzystanie technologii informacyjnych w organizacji
 • Czy inteligentne opomiarowanie jest bezpieczne?

Blok OZE

Sektor gazowy i paliwowy odgrywają kluczową rolę w polskiej gospodarce, będąc zarówno fundamentem wielu branż, jak i znaczącym konsumentem energii. W obliczu dynamicznych zmian na globalnym rynku energetycznym, rosnących cen surowców, a także wyzwań związanych z polityką klimatyczną, Polska stoi przed koniecznością przemyślenia strategii zarządzania tymi sektorami. Debata inauguracyjna ma na celu omówienie aktualnych problemów i wyzwań, przed którymi stoją te kluczowe obszary gospodarki, oraz zidentyfikowanie możliwych kierunków działań.

13:15 – 14:00 cz. 1 Magazynowanie energii – klucz do przyszłości rozwoju sektora fotowoltaicznego

Debata

 • Ocena podatności infrastruktury energetycznej na cyberzagrożenia
 • Przykłady niedawnych incydentów cybernetycznych w energetyce na świecie i w Polsce
 • Wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w wykrywaniu zagrożeń
 • Rola blockchain w zabezpieczaniu transakcji energetycznych
 • Znaczenie współpracy międzysektorowej oraz wymiany informacji między operatorami sieci energetycznych, firmami IT
  i instytucjami rządowymi
 • Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej w tym urządzeń IoT a regulacje prawne i standardy bezpieczeństwa takie
  jak NIS (Network and Information Systems Directive)
 • Znaczenie local contentu dla długofalowej suwerenności technologicznej
 • Bezpieczeństwo i wykorzystanie technologii informacyjnych w organizacji
 • Czy inteligentne opomiarowanie jest bezpieczne?

14:00 – 14:30 Przerwa

14:30 – 15:15 cz.2 Farmy wiatrowe w Polsce: od przepisów do praktyki – jak pokonać bariery i zwiększyć produkcję?

Debata

 • Analiza trendów rozwoju i produkcji energii wiatrowej oraz identyfikacja głównych wyzwań
 • Zwiększenie poziomu transparentności procesu przyznawania warunków przyłączenia źródeł do sieci w kontekście
  lawinowego wzrostu odmów
 • Magazyny energii dla energii z wiatru
 • Problemy z akceptacją lokalną farm wiatrowych na lądzie i morzu
 • Kwestie lokalizacyjne i odległościowe – bariery w faktycznym rozwoju energetyki wiatrowej

15:15 – 16:00 cz.3 Biogaz i biometan w Polsce: aktualna sytuacja i perspektywy rozwoju

Debata

 • Analiza trendów rozwoju i produkcji energii wiatrowej oraz identyfikacja głównych wyzwań
 • Zwiększenie poziomu transparentności procesu przyznawania warunków przyłączenia źródeł do sieci w kontekście
  lawinowego wzrostu odmów
 • Magazyny energii dla energii z wiatru
 • Problemy z akceptacją lokalną farm wiatrowych na lądzie i morzu
 • Kwestie lokalizacyjne i odległościowe – bariery w faktycznym rozwoju energetyki wiatrowej

16:00 – 16:45 Koszty transformacji energetycznej dla polskiego przemysłu: wyzwania i możliwości

Energetyka w przemyśle odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju gospodarki. W obliczu globalnych zmian klimatycznych oraz rosnącego zapotrzebowania na energię, Polska stoi przed licznymi wyzwaniami związanymi z transformacją energetyczną, w tym poprawą efektywności energetycznej, redukcją emisji CO2 oraz integracją odnawialnych źródeł energii.

Debata

 • Inwestycje w efektywność energetyczną i ich znaczenie dla konkurencyjności przemysłu
 • Zyski przedsiębiorstw przemysłowych i gospodarki z przestawienia produkcji z obsługi paliw kopalnych na obsługę
  OZE i źródeł bezemisyjnych
 • Przyszłe technologie i ich potencjalny wpływ na rozwój elektromobilności w Polsce
 • Przemysł 5.0 jako rozwój technologii przemysłu 4.0 – czy już jesteśmy gotowi?
 • Jak integracja ESG w strategii biznesowej może wpływać na wartość rynkową przedsiębiorstwa? Obniżenie kosztów
  kapitału oraz przyciąganie inwestorów zainteresowanych zrównoważonym rozwojem
 • Identyfikacja głównych przeszkód w implementacji strategii ESG w przemyśle, w tym brak odpowiednich regulacji,
  ograniczone zasoby finansowe oraz wyzwania technologiczne
 • Rola AI w przemyśle – czy jest na to miejsce i potencjał?

16:35 Lunch

Dzień II, 8 listopada 2024 r.

9:00 – 9:15 Otwarcie konferencji

9:15 – 10:15 Energetyka jądrowa w Polsce – realia, ryzyka i rozwiązania

Energia jądrowa stanowi jedno z najbardziej dyskutowanych źródeł energii w kontekście transformacji energetycznej w Polsce. Z jednej strony oferuje możliwość stabilnych dostaw energii o niskiej emisji CO2, z drugiej strony budzi kontrowersje związane z bezpieczeństwem, kosztami oraz zarządzaniem odpadami promieniotwórczymi. W obliczu globalnych wyzwań klimatycznych i rosnącego zapotrzebowania na energię, Polska rozważa wprowadzenie energii jądrowej do swojego miksu energetycznego.

Debata

 • Harmonogram realizacji i główne etapy inwestycji w energetykę jądrową w Polsce
 • Omówienie standardów bezpieczeństwa w energetyce jądrowej
 • Zarządzanie ryzykiem związanym z awariami jądrowymi
 • Technologie i procedury zwiększające bezpieczeństwo reaktorów jądrowych
 • Analiza kosztów budowy i eksploatacji elektrowni jądrowych
 • Modele finansowania projektów jądrowych (partnerstwa publiczno-prywatne, finansowanie państwowe)
 • Wpływ kosztów inwestycji na ceny energii dla konsumentów i gospodarki
 • Długoterminowe strategie zarządzania odpadami i ich bezpieczeństwo. Przykłady rozwiązań stosowanych w innych
  krajach
 • Debata publiczna na temat energii jądrowej i rola mediów w kształtowaniu opinii
 • Jak energetyka jądrowa może funkcjonować z istniejącymi rozwiązaniami IT?
 • Gdzie najlepiej ująć łączenie sektorów? Współpraca technologii jądrowych i OZE

10:15 – 10:30 Przerwa

 • Prezentacja otwierająca – przykłady Data Driven Organisation z Polski i Europy
 • Wprowadzenie do panelu – AI

10:30 – 11:15 Dane jako paliwo przyszłości: rola analizy danych w polskim sektorze energetycznym

W dobie cyfrowej transformacji dane odgrywają kluczową rolę w zarządzaniu i optymalizacji sektora energetycznego. W Polsce, podobnie jak na całym świecie, rośnie znaczenie gromadzenia, analizy i wykorzystywania danych w celu zwiększenia efektywności operacyjnej, poprawy zarządzania sieciami energetycznymi oraz wspierania zrównoważonego rozwoju. Jednakże, wykorzystanie danych w sektorze energetycznym niesie ze sobą szereg wyzwań, takich jak kwestie prywatności, bezpieczeństwa oraz integracji systemów. W debacie skupimy się na omówieniu tych problemów, zidentyfikowaniu głównych przeszkód oraz wypracowaniu rekomendacji na przyszłość.

Debata

 • Rola danych w przewidywaniu popytu na energię i zarządzaniu zasobami
 • Wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w analizie danych kluczowych dla energetyki
 • Rosnąca rola digitalizacji, big data i sztucznej inteligencji w zarządzaniu ESG
 • Procesy rynku energii realizowane przez CSIRE
 • Wpływ analizy danych na poprawę efektywności energetycznej i redukcję kosztów
 • Zbieranie i przetwarzanie dużych ilości danych w czasie rzeczywistym
 • Problemy z jakością i dokładnością danych
 • Wyzwania związane z integracją różnych źródeł danych (np. smart grid, OZE, tradycyjne źródła energii)
 • Zarządzanie danymi licznikowymi i ich certyfikacja

11:15 – 12:00 Przyszłość energetycznych tras: wyzwania i strategie rozwoju sieci dystrybucyjnych
w Polsce

Sieci dystrybucyjne stanowią kluczowy element systemu energetycznego, odpowiedzialny za dostarczanie energii elektrycznej od producentów do konsumentów. W Polsce, podobnie jak w innych krajach, infrastruktura energetyczna stoi przed wyzwaniami związanymi z modernizacją, integracją odnawialnych źródeł energii oraz zapewnieniem stabilnych dostaw. Dynamiczne zmiany technologiczne oraz rosnące zapotrzebowanie na energię wymagają innowacyjnych rozwiązań i inwestycji w sieci dystrybucyjne.

Debata

 • Rola inwestycji w utrzymanie i rozbudowę sieci dystrybucyjnych
 • Konieczność adaptacji infrastruktury do zmiennych źródeł energii
 • Bezpieczeństwo i stabilność dostaw
 • Nowoczesne technologie monitoringu i automatyzacji sieci
 • Przykłady innowacyjnych rozwiązań zwiększających efektywność dystrybucji energii
 • Rola państwa i sektora prywatnego w finansowaniu projektów dystrybucyjnych
 • Efektywne korzystanie z zasobów sieciowych
 • Inteligentne opomiarowanie elementem transformacji cyfrowej OSD
 • Stan realizacji inteligentnego opomiarowania wobec obowiązków ustawowych i w porównaniu z innymi krajami UE

12:00 – 12:20 Przerwa

12:20 – 13:05 Polityka finansowa a sektor energetyczny: wpływ decyzji gospodarczych na transformację

Finansowanie energetyki jest jednym z kluczowych wyzwań dla Polski w kontekście realizacji celów zrównoważonego rozwoju i transformacji energetycznej. W obliczu globalnych zmian klimatycznych, rosnącego zapotrzebowania na energię oraz konieczności modernizacji przestarzałej infrastruktury, sektor energetyczny potrzebuje znacznych inwestycji. Różnorodne źródła finansowania, innowacyjne modele inwestycyjne oraz wsparcie regulacyjne są niezbędne do sprostania tym wyzwaniom. Przedyskutujemy aktualne problemy związane z finansowaniem energetyki w Polsce oraz wskażemy potencjalne rozwiązania.

Debata

 • Przegląd aktualnych źródeł finansowania projektów energetycznych w Polsce (publiczne, prywatne, międzynarodowe)
 • Ocena dostępności kapitału na rynku energetycznym
 • Wpływ polityki finansowej i gospodarczej na sektor energetyczny
 • Przykłady udanych projektów OZE w Polsce i ich model finansowania
 • Przegląd regulacji i polityk mających wpływ na finansowanie sektora energetycznego
 • Wyzwania związane z implementacją regulacji finansowych i ich wpływ na rynek
 • ESG – procesy, audyty i raportowanie
 • W jaki sposób osoby zarządzające mogą przyczynić się, by ESG znalazło się w centrum strategii biznesowej i jak
  może to pomóc w tworzeniu wartości firm?
 • CSRD i ESRS jako szansa na zwiększenie przejrzystości organizacyjnej w firmie, wykraczającej poza tradycyjne
  wskaźniki finansowe
 • Jak chronią swój local content inne państwa? Przykłady dobrych praktyk
 • Udział Polskich firm w odbudowie Ukrainy

13:05 – 13:50 Dekarbonizacja i odnawialne źródła energii w ciepłownictwie: integracja i wyzwania

Ciepłownictwo, obejmujące systemy dostarczania ciepła do budynków mieszkalnych, przemysłowych i użyteczności publicznej, odgrywa kluczową rolę w polskim sektorze energetycznym. W obliczu wyzwań związanych z poprawą efektywności energetycznej, redukcją emisji CO2 oraz modernizacją przestarzałej infrastruktury, sektor ciepłowniczy stoi przed wieloma wyzwaniami. Transformacja ciepłownictwa w kierunku bardziej zrównoważonego i efektywnego systemu wymaga znacznych inwestycji oraz wsparcia regulacyjnego. Kluczowe jest, aby jak najszybciej wskazać najlepsze praktyki i technologie zwiększające efektywność w modernizacji ciepłownictwa.

Debata

 • Wyzwania związane z poprawą efektywności energetycznej w systemach ciepłowniczych
 • Technologie i rozwiązania wspierające efektywność energetyczną, takie jak kogeneracja (CHP) i modernizacja sieci
 • Wyzwania związane z dekarbonizacją sektora i integracją OZE
 • Współpraca sektora publicznego i prywatnego w zakresie inwestycji ciepłowniczych
 • Rola ciepłownictwa w poprawie komfortu życia mieszkańców i ochronie środowiska
 • Innowacje i przyszłość ciepłownictwa
 • Rozwój ciepłownictwa niskotemperaturowego i jego potencjał
 • Technologia Power to heat – pompy ciepła i kotły elektryczne
 • Sector coupling – potencjał stabilizacji systemu elektroenergetycznego
 • Ogrzewnictwo indywidualne – jak tworzymy kierunki, czym Polacy ogrzewają swoje domy?
 • Ciepłownictwo jako stabilizator sieci

13:50 – 14:20 Resume podsumowujące Konferencję

Debata podsumowująca

14:20 Lunch

** Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w agendzie oraz do zmiany miejsca i daty wydarzenia

Data aktualizacji: 15-07-2024 r.

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej