Program – 39. Konferencja Energetyczna EuroPOWER & 8. OZE POWER

Program

Agenda
39. Konferencji Energetycznej EuroPOWER & 9. OZE POWER

Dzień I, 18 kwietnia 2024 r.

9:00 – 9:10 Otwarcie konferencji

BLOK: Transformacja energetyczna a rozwój gospodarczy w Polsce: Wyzwania i perspektywy

9:10 – 9:25 Wprowadzenie – wystąpienie Przewodniczącego Rady Programowej

9:25 – 9:45 Wystąpienie Przedstawiciela Rządu

9:45 – 11:00 Transformacja energetyczna a rozwój gospodarczy w Polsce: Wyzwania i perspektywy

Transformacja sektora energii jest programem dalekosiężnych działań, które przesądzą o naszej przyszłości i miejscu w nowoczesnej Europie. Stajemy w obliczu wręcz fundamentalnych zmian. Nowy rząd i nowe podejście, nowe wyzwania i nowe perspektywy. Ile kontynuacji a ile zmian i dlaczego czeka nas w podstawowych dokumentach rządowych i implikowanych przez nie, realnych procesach gospodarczych, w tym inwestycyjnych? Jak możemy i powinniśmy finansować wzmożony wysiłek inwestycyjny? Jak zmieni się nasz miks energetyczny, kiedy realnie odstąpimy od paliw kopalnych w naszej gospodarce? Czy zasady zrównoważonego rozwoju będą sprzyjać usuwaniu dotychczasowych barier czy też wygenerują nowe? Jakie obszary, procesy lub zagadnienia wymagają pilnej interwencji i modyfikacji? Na ile transformacja i R&D w sektorze energii będą przyspieszać wzrost gospodarczy oraz podwyższać poziom życia Polek i Polaków? W całym procesie transformacji nie możemy tracić z pola widzenia bezpieczeństwa źródeł wytwarzania energii i infrastruktury krytycznej.

 • Polityka energetyczna Polski do 2040 r., w tym program polskiej energetyki jądrowej, strategia dla ciepłownictwa oraz na rzecz niskoemisyjności gospodarki
 • Polityka energetyczna a zrównoważony rozwój: Dialog między sektorem publicznym a prywatnym
 • Jak transformacja energetyczna powinna wspierać rozwój gospodarczy?
 • Środki z KPO – podział i finansowanie na efektywną transformację energetyczną
 • Wspieranie local contentu – rozwój polskich firm
 • Znoszenie barier rozwoju OZE
 • Czy bezpieczeństwo energetyczne powinno być oparte o energetykę wielkoskalową czy jednak budowane lokalnie?
 • Inwestycje w zieloną transformację finansowane z unijnego systemu certyfikatów ETS
 • Co dalej po zamrożeniu cen prądu?

BLOK: Zrównoważony rozwój i odnawialne źródła energii w Polsce: strategie i innowacje

11:00 – 11:10 Prezentacja: Regulacja i kompensacja mocy biernej na farmie PV

 • Przedstawiciel Alseva

11:10 – 12:05 Zrównoważony rozwój i odnawialne źródła energii w Polsce: strategie i innowacje

W polskim sektorze elektroenergetyki stawiamy na rozwój OZE. Czy i na ile planowana transformacja sektora energii dostrzega ich różnorodność i na ile potrafimy tę różnorodność zdyskontować? Jakie znaczenie mają strategie rozwojowe poszczególnych rodzajów OZE? Na ile są one spójne i komplementarne a na ile konkurencyjne? Które rodzaje OZE w największym stopniu będą mobilizować i absorbować polski potencjał wytwórczy (tzw. local content)

 • Rozwój wielkoskalowych farm fotowoltaicznych w regionie CEE
 • Wspieranie energetyki wiatrowej jako źródła czystej energii
 • W jaki sposób energetyka wodorowa może wpłynąć na przyszłość sektora?
 • Energetyka wodna jako źródło energii odnawialnej
 • Energia ze słońca – wyzwania i rozwinięcie infrastruktury
 • Zrównoważone miasta i społeczności: Nowe strategie energetyczne
 • Biogaz – droga do zeroemisyjności i gospodarki o obiegu zamkniętym
 • Czy potrzebujemy reformy mechanizmu wsparcia? Czy PPA wystarczą?

12:05- 12:40 Przerwa

BLOK: Sieci dystrybucyjne w Polsce: Rozwój infrastruktury dla nowej ery energetyki

12:40- 13:35 Sieci dystrybucyjne w Polsce: Rozwój infrastruktury dla nowej ery energetyki

Jakie strategie są potrzebne, aby sprostać wyzwaniom związanym z transformacją sieci dystrybucyjnych i jednocześnie zapewnić ich efektywność oraz zrównoważony rozwój? W jaki sposób można istotnie zwiększyć inwestycje w unowocześnianie infrastruktury sieciowej? A tym samym w zagwarantowaniu odbiorcom stabilnych i nieprzerwanych dostaw energii. W jakim tempie sieci rozdzielcze przystosują się do pracy dwukierunkowej i zapewnią źródłom wytwarzania efektywne funkcjonowanie? Musimy szybko wypracować plan stosownych działań i pilnie go realizować, aby sprawnie transformować sieci dystrybucyjnych na rzecz energetyki rozproszonej, opartej na OZE.

 • Karta Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki – realizacja i przyszłość
 • Potrzeby modernizacji istniejącej infrastruktury energetycznej, włączając w to rozwijanie sieci inteligentnych (smart grids) i technologii cyfrowych
 • Cyfryzacja i cyberbezpieczeństwo w kontekście dystrybucyjnym – cyfryzacja procesów dystrybucyjnych i cyfrowe modele sieci energetycznych
 • Rozwój magazynów energii i ich finansowanie
 • Upowszechnianie cable poolingu

13:35 – 13:45 Prezentacja

 • Przedstawiciel IFS

BLOK: Energetyczna rewolucja cyfrowa: Nowe technologie dla efektywności i zrównoważonej przyszłości

13:45 – 14:00 Wystąpienie wprowadzające do debaty

 • Dariusz Standerski, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Cyfryzacji

14:00 – 14:10 Prezentacja

 • Przedstawiciel Google Cloud Poland
 • Przedstawiciel Sygnity

14:10 – 14:20 Prezentacja: Efektywne zarządzanie zasobami w branży energetycznej

 • Michał Jankowski, Digital Business Partner CEE, Hitachi

14:20- 15:10 Energetyczna rewolucja cyfrowa: Nowe technologie dla efektywności i zrównoważonej przyszłości

Cyfryzacja wpływa na rewolucję w podejściu do efektywności i operacyjnego funkcjonowania sektora energetycznego. Jak zatem zaawansowane technologie informatyczne, analityka danych czy wykorzystanie sztucznej inteligencji przyczyniają się do optymalizacji procesów produkcji i dystrybucji energii? Cyberbezpieczeństwo, koncepcja prosumenta energetycznego czy współpraca między firmami technologicznymi a energetycznymi – jak te czynniki mogą wpłynąć na przyszłość sektora energetycznego w naszym kraju?

 • Rola technologii IoT w monitorowaniu, zarządzaniu i optymalizacji infrastruktury energetycznej
 • Rozwój sieci inteligentnych i ich znaczenie dla zwiększenia efektywności energetycznej oraz integracji OZE
 • Dyrektywa NIS2 – cyberbezpieczeństwo infrastruktury krytycznej
 • Rola technologii cyfrowych w promowaniu rozproszonej produkcji energii, w tym mikrosieci energetycznych
 • Koncepcja prosumenta energetycznego i rola technologii cyfrowych
 • Relacje między firmami technologicznymi a firmami energetycznymi. Co powinniśmy zrobić by skala ekosystemu związanego z transformacją energetyczną firm technologicznych była znacznie większa niż dzisiaj?

BLOK: Jakie kroki podejmujemy dla zapewnienia bezpiecznej i zrównoważonej przyszłości energetyki jądrowej?

15:10- 16:00 Jakie kroki podejmujemy dla zapewnienia bezpiecznej i zrównoważonej przyszłości energetyki jądrowej?

Energetyka jądrowa, mimo, że od lat nieobecna w polskiej gospodarce, jak mało który sposób wytwarzania energii wzbudza wiele społecznych emocji i generuje niekończące się dyskusje i spory. Abstrahując od tych emocji – proponujemy realistyczne spojrzenie. Czy energia jądrowa jest kluczowym elementem na drodze ku zrównoważonej i bezpiecznej energetyce? Na ile zróżnicowane możliwości technologiczne, różne modele wielkoskalowej i lokalnej energetyki jądrowej, różne modele finansowania sprzyjają lub nie zaistnieniu atomu w polskiej gospodarce? Czy na dziś dołożono należytej staranności, by o atomie odpowiedzialnie rozmawiać, zwłaszcza z lokalnymi społecznościami?

 • Główne wyzwania stojące przed projektami SMR-ów w najbliższych latach – definicja strategii
 • Jak zmaksymalizować potencjał łańcucha dostaw przy realizacji energetyki jądrowej w Polsce?
 • Jak przygotować kadry, aby energetyka jądrowa mogła się rozwijać?
 • Jak zarządzać ryzykiem dostawców technologii oraz ryzykiem czasu i kosztów budowy?

BLOK: Energetyka w obiektywie młodego pokolenia

16:00- 16:30Energetyka w obiektywie młodego pokolenia

Zmiana oblicza polskiej energetyki to proces wieloletni, wręcz sekularny. Zmiany nie nastąpią z roku na rok, ale w wymiarze pokoleniowym. Dlatego tak ważne jest pytanie adresowane do Pokolenia Y i Z – beneficjentów tych zmian. Jakiej energetyki chcą, jakich produktów energetycznych oczekują od rynku energii? Jak widzą funkcjonowanie sektora energii, z jakimi ryzykami się liczą i jakie koszty są gotowi ponieść? Jakimi nowatorskimi pomysłami mogą nas zainspirować i jak widzą międzypokoleniowy dialog: dziś, jutro czy też w niedalekiej przyszłości.

 • Identyfikacja głównych wyzwań, z jakimi młodzi muszą się zmierzyć w procesie promowania zrównoważonej energetyki; bariery i sposoby ich przezwyciężania
 • Współpraca między pokoleniami; zasady dialogu międzypokoleniowego podstawą wypracowania konsensusu w zakresie kluczowych uzgodnień
 • Aktywność i zaangażowanie młodych liderów w dziedzinie energii: Nowatorskie pomysły i wizje dotyczące zrównoważonej energetyki

16:30 Lunch

Dzień II, 19 kwietnia 2024 r.

9:00 – 9:10 Otwarcie konferencji

BLOK: Inwestycje w sektorze energetycznym: źródła kapitału i efektywność finansowa

9:10 – 10:05 Inwestycje w sektorze energetycznym: źródła kapitału i efektywność finansowa

Podstawowe źródła finansowania inwestycji w sektorze energetycznym obejmują różne rodzaje kapitału: zarówno fundusze publiczne, jak i w coraz szerszym wymiarze pochodzące z sektora prywatnego. Konieczne jest zidentyfikowanie kluczowych obszarów i projektów, które wymagają inwestycji, szczególnie w OZE. Czy i w jakim stopniu inwestycje wspierające ekologiczną transformację energetyki powinny być efektywne?

 • Wpływ regulacji, prawa energetycznego i polityki publicznej na atrakcyjność procesów inwestycyjnych
 • Korzyści finansowe związane z inwestycjami w OZE
 • Rola rynków kapitałowych w finansowaniu sektora energetycznego i jego wpływ na dostępność kapitału
 • Analiza dostępności finansowania dla projektów infrastrukturalnych w sektorze energetycznym
 • Współpraca sektora prywatnego z publicznym – Jakie powinny być reguły uczestnictwa podmiotów prywatnych w procesie transformacji?
 • Czy instytucje finansowe są już przekonane do finansowania inwestycji w OZE bez mechanizmów wsparcia?

BLOK: Energetyka w erze danych

10:05 – 10:20 Prezentacja

10:20 – 10:30 Prezentacja: CSIRE – wdrożenie nowego modelu realizacji procesów rynku energii

 • Lesław Winiarski, Dyrektor ds. OIRE, Biuro Pomiarów Energii, PSE S.A.

10:30 – 10:40 Prezentacja wprowadzająca

 • Przedstawiciel Asseco Poland

10:40- 11:25 Energetyka w erze danych

Rosnące znaczenie danych w sektorze energetycznym jest nieuniknione – rola danych w podejmowaniu decyzji, zarządzaniu zasobami i monitorowaniu wydajności. Ważną kwestią jest wykorzystanie danych w procesach produkcji, przesyłu i dystrybucji energii. Czy wdrożenie planowanego Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE) usprawni ten rynek? Unifikacja procedur procesowych, standaryzacja produktów – jakie koszty przedsiębiorstw energetycznych, jakie korzyści odbiorców? Nie zapominamy także o wyzwaniach związanych z bezpieczeństwem danych i strategiach ich ochrony przed cyberzagrożeniami.

 • CSIRE jako podbudowa nowoczesnego rynku energii
 • Wykorzystanie danych w procesach produkcji, przesyłu i dystrybucji energii
 • Zalety monitorowania i analizy danych w celu zwiększenia efektywności energetycznej
 • Wyzwania związane z bezpieczeństwem danych w sektorze energetycznym
 • Strategie ochrony danych i zabezpieczeń przed cyberzagrożeniami
 • Wystandaryzowane procesy i dane – na ile są niezbędne?

BLOK: Kierunek przemian w Polskim ciepłownictwie: czynniki decydujące o przyszłości

11:25- 12:20 Kierunek przemian w Polskim ciepłownictwie: czynniki decydujące o przyszłości

Ciepłownictwo to zakres polskiej energetyki, który generuje największe obciążenia kosztowe dla odbiorców. Także dla środowiska – w tym ocieplenie klimatu i jakości powietrza. Aktualna polityka i regulacje dotyczące ciepłownictwa w Polsce mają kluczowy wpływ na tempo i kierunek jego transformacji i są z pewnością niewystarczające dla poprawy sytuacji ciepłownictwa. Powinniśmy jak najszybciej wskazać najlepsze praktyki i technologie zwiększające efektywność w modernizacji ciepłownictwa. Czy potrafimy skutecznie zintegrować ciepłownictwo i elektroenergetykę?

 • Znaczenie transformacji ciepłownictwa dla osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju i redukcji emisji gazów cieplarnianych
 • Potrzeby modernizacji i rozbudowy infrastruktury ciepłowniczej. Plany inwestycyjne i wyzwania z nimi związane
 • GOZ w ciepłownictwie – wykorzystanie zasobów, potencjał zakładów odzysku ciepła, współpraca z energetyką przemysłową
 • Elektryfikacja ciepłownictwa – jak będzie przebiegała i czy mamy potencjał żeby ją zrealizować?
 • Finansowanie R&D w ciepłownictwie
 • Wielkoskalowe magazyny ciepła jako przykład sector coupling – współpracy z elektroenergetyką i pomocy w integracji źródeł odnawialnych

Przerwa 12:20- 12:50

BLOK: W jaki sposób biogaz i biometan mogą kreować nową energetyczną rzeczywistość?

12:50- 13:45 W jaki sposób biogaz i biometan mogą kreować nową energetyczną rzeczywistość?

Kluczowe aspekty związane z wykorzystaniem biogazu jako stabilnego źródła zielonej energii i jego potencjał w różnych sektorach, a także wyzwania, jakie stoją przed tą branżą. Szukamy realnej i ekologicznej alternatywy dla gazu ziemnego. Surowce, regulacje, inwestycje na rzecz biometanu i biogazu. Czy infrastruktura gazowa jest gotowa do przyjęcia biometanu jako odnawialnego źródła energii?

 • Rozwój produkcji biogazu i biometanu jako pomoc w procesie dekarbonizacji
 • Potencjał produkcji biogazu z różnych źródeł, w tym rolnictwa, przemysłu spożywczego i oczyszczalni ścieków
 • Identyfikacja głównych wyzwań, takich jak problem z surowcami i konkurencja o zasoby. Bariery regulacyjne i infrastrukturalne
 • Inwestycje w sektor biogazu jako stymulator rozwoju lokalnych społeczności
 • Przygotowanie gazowych sieci dystrybucyjnych do przyjmowania biometanu

BLOK: Energetyka wiatrowa w Polsce drogą do osiągnięcia celów klimatycznych

13:45- 14:40 Energetyka wiatrowa w Polsce drogą do osiągnięcia celów klimatycznych

Jakie innowacje i strategie wspierają najefektywniej rozwój energetyki wiatrowej jako kluczowego filaru zielonej energii? Analiza trendów rozwoju i produkcji energii wiatrowej oraz identyfikacja głównych wyzwań, takich jak akceptacja społeczna, planowanie przestrzenne i dostęp do sieci.

 • Znaczenie energetyki wiatrowej w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju i redukcji emisji CO2
 • Przegląd obecnych mocy wiatrowych w Polsce i rosnącej liczby farm wiatrowych (onshore i offshore)
 • Innowacje technologiczne i efektywność energetyki wiatrowej
 • Jak uruchomienie energetyki wiatrowej, w szczególności mocy na Bałtyku może wpłynąć na klientów i odbiorców?
 • Jak zachęcać do budowy farm wiatrowych maksymalizujących korzyści dla systemu, a nie tylko zorientowanych na wzrost produkcji?

BLOK: Droga ku zielonej komunikacji i elektromobilności: wyzwania i szanse w elektryfikacji transportu

14:40- 15:30 Droga ku zielonej komunikacji i elektromobilności: wyzwania i szanse w elektryfikacji transportu

Jakie znaczenie dla celów ekologicznych i redukcji emisji ma elektryfikacja transportu? Alternatywy, trendy globalne w elektryfikacji transportu oraz wyzwania związane z rozbudową infrastruktury ładowania, a także główne wyzwania i bariery tej branży. Czy pełna elektromobilność ma sens i jakie ma perspektywy, będąc de facto obciążoną śladem węglowym związanym z produkcją pojazdów i w okresie utylizacji zużytych baterii. Jaką przyszłość ma transport międzynarodowy, krajowy i miejski, zarówno towarowy, jak i osobowy?

 • Globalne trendy i wzrost rynku pojazdów elektrycznych
 • Technologie i rodzaje baterii wykorzystywanych w pojazdach elektrycznych
 • Możliwe alternatywy – eko diesel, wodór, gaz, paliwa syntetyczne i inne
 • Główne wyzwania i bariery w procesie elektryfikacji transportu, takich jak cena, dostępność i zakres pojazdów.
 • Przyszłość transportu miejskiego
 • Technologia Vehicle to Grid (VtG) jako główny element elastyczności systemu w przyszłości

15:30 Lunch

** Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w agendzie oraz do zmiany miejsca i daty wydarzenia

Data aktualizacji: 27-02-2024 r.

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej