Program Konferencji EuroPower | 33. Konferencja Energetyczna EuroPOWER & 3. OZE POWER

Program

Dzień I, 28 kwietnia 2021 r.
33. Konferencja Energetyczna EuroPower & 3. OZE Power

Wystąpienia wprowadzające:
Minister Klimatu i Środowiska „Nowy Polski Ład w urzeczywistnianiu europejskiej zielonej transformacji”

Przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Energii z Komisji Europejskiej „Reforma systemu handlu emisjami ETS – skutki dla Polski”

9:30 – 10:40 Polityka energetyczna Polski do 2040 roku – dążenie do zeroemisyjności. Co, kiedy i dlaczego? Jak długo i jakim kosztem?

 • Cele, kierunki i filary Polityki energetycznej Polski do 2040 roku.
 • Krajowy plan na rzecz energii i klimatu – polska niezależność energetyczna – rozwój strategicznych i wielkoskalowych inwestycji
 • Energetyka rozproszona vs. wielkoskalowa energetyka zawodowa
 • Planowanie energetyczne na poziomie kraju i regionów – zmiana paradygmatu zarządzania bezpieczeństwem energetycznym z centralnego na poziom lokalny
 • Czy odbiorca energii jest gotów pokryć koszty transformacji? Na jaki udział go stać i jak to policzyć?
 • Inteligentne sieci, inteligentne opomiarowanie – perspektywa polskiego dostawcy technologii Smart Grid. Jak duże firmy energetyczne chcą zadbać o odbiorców?
 • Nowe warunki handlu energią elektryczną – integracja rynków giełdowych w UE

10:40 – 11:20 „Nowy Polski Ład” jako mechanizm adaptacji i absorpcji europejskiej strategii transformacji „New Green Deal”

 • Krajowy Plan Odbudowy, a mechanizmy finansowe Funduszu Odbudowy
 • Plan odbudowy dla Europy, a polska transformacja energetyczna
 • Europejski Zielony Ład perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2021 – 2027
 • Unijny Plan Działania w zakresie Zrównoważonego Finansowania – taksonomia jako gwarancja „zielonych” inwestycji

11:20 – 12:10 Rośnie udział OZE w polskim miksie energetycznym. Czas na integrację rozproszonych odnawialnych źródeł energii

 • OZE 4.0 – zintegrowane instalacje hybrydowe dużych mocy
 • Rozwój generacji on-site w obszarach za licznikiem oraz linii bezpośredniej – stanowienie rozwiązań prawnych
 • Magazynowanie energii – ograniczenia oraz regulacje prawne
 • Potrzebne regulacje dotyczące umów PPA – szanse związane z alternatywnym modelem zakupu energii
 • Rola sztucznej inteligencji w integracji rozproszonych źródeł energii
 • Prosument zbiorowy oraz wirtualny – rozwiązania ustawowe
 • Zielony wodór – jak go efektywnie wykorzystać?
 • Rozwój programu biometanowego i tworzenie sieci biometanowni
 • Kierunki zmian regulacji w zakresie elektromobilności

12:10 – 12:40 Przerwa

12:40 – 13:20 Potencjał wodoru w dekarbonizacji energetyki

 • Kierunki „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 roku”
 • Rozwój przemysłu wodorowego oraz wzrost elektromobilności
 • Czy wodór może stać się najlepszym sposobem magazynowanie energii
 • Finansowanie prac nad rozwojem technologii wodorowych

13:20 – 13:40 Atom w realizacji celów klimatycznych – debata 2+1 / prezentacja

13:40 – 14:30 Jak sprawiedliwie i efektywnie transformować regiony węglowe? Wyzwania społeczne i gospodarcze

Wystąpienie wprowadzające:

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej: „Krajowy Plan Odbudowy – wsparcie regionów w zielonej transformacji”

Case study: „Transformacja Wielkopolski wschodniej” / „Transformacja Regionu Turoszowskiego” / „Transformacja Regionu Zgorzeleckiego”

 • Pierwsze polskie regiony węglowe z planem sprawiedliwej transformacji
 • Zaangażowanie władz regionalnych w proces planowania transformacji
 • Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji (TPST)
 • Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi – ryzyko oraz wyzwania
 • Jakie są i na ile są realne oczekiwania strony społecznej?
 • Alternatywne miejsca pracy dla górników

Dzień II, 29 kwietnia 2021 r.
33. Konferencja Energetyczna EuroPower & 3. OZE Power

9:00 – 11:30 Cyfryzacja na usługach sektora energii

9:00 – 9:50 Ewolucja w kierunku lokalnych systemów energetycznych – uwarunkowania, determinanty, narzędzia wsparcia

 • Wdrożenie centralnej bazy informacji – w jakim stopniu i czy będą wsparciem dla funkcjonowania rynku energii?
 • Sector coupling – jak zintegrować system energetyczny w Polsce?
 • Narzędzia usprawniające przejście ze scentralizowanego systemu energetycznego do rozproszonych systemów lokalnych
 • Rozwój sieci transeuropejskich

9:50 – 10:40 Wykorzystanie technologii blockchain w energetyce

Case study: Digitalizacja energetyki na przykładzie trwałego nośnika firmy Hitachi

 • Narzędzie blockchain i tokenizacja w energetyce – co to jest?
 • Rozwój mikrosieci opartych na technologii blockchain – wpływ na generowanie i dystrybucję energii
 • Tokenizacja jako system finansowania inwestycji w OZE
 • Technologia rozproszonego rejestru – sposobem lepszego zarządzania transakcjami np. z ładowania aut elektrycznych i lepszego zarządzania rozproszoną generacją energii elektrycznej

10:40 – 11:30 Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej – model centralny vs. rozproszony

 • Bezpieczeństwo obiektów energetycznych – wpływ na działania polskiego systemu energetycznego
 • Potencjalne zagrożenia oraz skutki cyber ataków na sieć Smart Grid
 • Aspekty prawne i regulacyjne dotyczące lotów dronami nad obiektami infrastruktury krytycznej
 • Środki techniczne zapewniające bezpieczną pracę obiektów strategicznych

Przerwa

12:00 – 12:40 Przemysł energochłonny w procesie transformacji energetycznej

 • Proces wyrównywania cen na rynkach zagranicznym i polskim
 • Transformacja przemysłu energochłonnego a transformacja sektora energii energetycznej
 • Rola energetyki przemysłowej i powstającej wokół niej klastrów energii w dekarbonizacji Polski

12:40 – 13:20 Transformacja ciepłownictwa

 • Czynniki sprzyjające powstawanie nowych jednostek ciepłowniczych przy wykorzystaniu OZE
 • Polityka klimatyczna a kogeneracja – efektywność i wydajność energetyczna
 • Kogeneracja jako sposób na ograniczenie emisji CO2
 • Modernizacja źródeł ciepła w kierunku energetycznego wykorzystania odpadów
 • Techniczne możliwości uzyskania ciepła systemowego ze spalania biomasy
 • Ogrzewanie hybrydowe – kolektory słoneczne wraz z wielkoskalowymi pompami ciepłą

13:20 – 14:00 Czy rozwój energetyki niskoemisyjnej powinien być oparty o gaz?

 • Gaz jako przejściowe paliwo przyszłości
 • Plany zagospodarowania biometanu – dywersyfikacja dostaw
 • Dekarbonizacja rynków gazu – co transformacja oznacza dla paliw gazowych, infrastruktury i jakości gazu
 • Proces pozyskiwania środków na nowe inwestycje w rozwój zielonego paliwa
 • Ryzyka związane z wprowadzaniem biogazu do systemu

14:00 – 14:50 Morska energetyka wiatrowa

 • Planowanie morskiej sieci energetycznej – potencjał w realizacji celów zielonej polityki
 • Inwestycja w offshore – problematyka przygotowania regionu pomorskiego (perspektywa regionalna)
 • Współpraca międzynarodowa w obszarze energetyki wiatrowej

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w agendzie

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej