Program Konferencji EuroPower | 31. Konferencja Energetyczna EuroPOWER
Ramy Programowe EuroPower oraz OZE Power do konsultacji po posiedzeniach obydwu Rad Programowych 13 i 15 stycznia br. Zapraszamy do przesyłania uwag oraz sugestii do 27 stycznia na adres: m.zakrzewski@mmcpolska.pl

W drodze do neutralności klimatycznej

 • Europejski Zielony Ład
 • Plan neutralności klimatycznej UE do 2050 r., a perspektywa Polski
 • Realizacja celów 2030 w drodze do neutralności klimatycznej
 • Konwergencja między energetyką a innymi sektorami
 • Kierunek rozwoju polskiego sektora energetycznego. Gdzie, kiedy i w jakim tempie odchodzimy od węgla?
 • Czy stać nas na przyspieszenie implementacji energetyki jądrowej?
 • Ograniczenie emisji CO2. Działania centralne, regionalne, lokalne i w gospodarstwach domowych

Nowy model rynku energii

 • Synergia rynku lokalnego z rynkiem hurtowym najważniejszym wyzwaniem
 • Integralność polskiego rynku energii z rynkami europejskimi
 • Rola OZE w budowaniu konkurencyjności gospodarki
 • PEP2040 czy KPEiK drogowskazem rozwoju sektora energii? Potrzebny plan operacyjnych, konkretnych zadań, harmonogramy i kosztorysy, tzw. „kamienie milowe” oraz system monitoringu i oceny
 • Nowe modele biznesowe i rola tradycyjnych przedsiębiorstw energetycznych

Konsumenci i prosumenci energii wsparciem transformacji energetycznej – zmieniamy filozofię myślenia o energetyce

 • Odbiorca na rynku energii
 • Jak zachęcić odbiorcę końcowego aby był częścią transformacji?
 • Energetyka rozproszona
 • OZE jako nowa branża eksportowa polskiej gospodarki – sukcesy polskich firm
 • Megatrendy w energetyce

Energia odnawialna w polskim miksie energetycznym

 • Inteligentny system zarządzania odnawialnymi źródłami energii
 • Udział czystej energii w miksie energetycznym
 • Prognozy przyrostu zielonej energii w Polsce na najbliższe lata
 • Trendy energetyki odnawialnej
 • Krajowa Strategia Niskoemisyjna
 • OZE jako nowa branża eksportowa polskiej gospodarki – sukcesy polskich firm

Finansowanie planów neutralności UE do 2050 dla Polski

 • Fundusz Sprawiedliwej Transformacji
 • Rynek energii w Polsce jako podstawowy
 • Plany neutralności UE są przesądzone. Struktura i wielkość prognozowanych kosztów transformacji. Na jakie wsparcie możemy liczyć – wielkość i formy wsparcia, harmonogramy, beneficjenci i dysponenci
 • Transformacja. Szansa czy zagrożenie dla energochłonnych gałęzi gospodarki?
 • Wpływ rynku mocy na transformację energetyczną

Reforma polskiego sektora dystrybucji energii elektrycznej

 • Innowacyjne rozwiązania w przesyle i odbiorze energii
 • Czy sieci będą dostarczały coraz więcej energii?
 • Czy linie dystrybucji są gotowe na zmiany klimatyczne
 • Wirtualne elektrownie – integracja różnych źródeł energii
 • Integracja sieci dystrybucji przy dynamicznych przyrostach mocy z energii słonecznej
 • DSR w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym
 • Niestabilne źródła energii – ile współczesna sieć jest w stanie zaabsorbować energii
 • Wykorzystanie magazynów energii pod kątem stabilizacji sieci przesyłu
 • Bezpieczeństwo przesyłu energii elektrycznej w sytuacjach krytycznych

DZIEŃ II EuroPower

Węgiel 2.0 – energetyka konwencjonalna w dobie zmian

 • PEP 2040: 56-60% udziału węgla w wytwarzaniu do 2030 roku
 • Modernizacja jednostek węglowych
 • Czyste technologie węglowe (CTW)
 • Wykorzystanie karbochemii w okresie przejściowym, gaz syntezowy z węgla brunatnego; CCS dla węgla kamiennego (wychwytywanie CO2); spalanie w atmosferze
 • wzbogaconej tlenem; zgazowanie węglowe
 • Europejski Bank Inwestycyjny od 2021 roku odchodzi od wspierania paliw kopalnych także gazu. Jaka jest przyszłość bloków gazowo-parowych?
 • Potencjał polskich firm technologicznych w ograniczaniu emisyjności CO2

Ciepłownictwo i kogeneracja – wielkie zmiany w krótkim czasie

 • Unijne dyrektywy i ich wpływ na polskie ciepłownictwo
 • W jaki sposób „zazielenić” ciepłownictwo
 • Wykorzystywanie OZE i odpadów w ciepłownictwie systemowym i indywidulanym
 • Znaczenie gazu w ciepłownictwie
 • Efektywność energetyczna przy wytwarzaniu ciepła
 • Planowanie energetyczne na poziomie gmin i regionów
 • Elektryfikacja ciepłownictwa

Polska elektromobilność – energia elektryczna i paliwa alternatywne. Sprawdzam!

 • Stan aktualny. Jakie cele i wyzwania na najbliższe lata?
 • Jak wodór może wpłynąć na przyszłość polskiej gospodarki
 • Wodór jako alternatywa dla ładowania samochodów z gniazdka
 • Elektryfikacja transportu
 • Odzyskiwanie energii z transportu
 • Rekuperacja i magazyny energii w kontekście funkcjonowania rynku energii
 • Wodór jako alternatywa dla ładowania samochodów z gniazdka
 • Biometan jako paliwo transportowe
 • Samochody elektryczne jako mobilne magazyny energii

Udział gazu w bezpieczeństwie energetycznym Polski

 • Co dalej z liberalizacja rynku gazu?
 • LNG i CNG
 • Metan z kopalni
 • Wodór jako docelowa alternatywa dla gazu ziemnego
 • Czy biogaz w rurach systemu dystrybucyjnego/ lokalnego systemu dystrybucyjnego ma sens i jakie warunki muszą być spełnione?

DZIEŃ II OZE Power

Energetyka wiatrowa na morzu w miksie energetycznym Polski

 • Nowa ustawa o rozwoju morskich farm wiatrowych – offshore
 • Regulacje oraz procesy zezwoleń
 • Współpraca polskich spółek przy rozwoju offshore
 • Czynniki sukcesu polskiego wiatru
 • Cele dla energetyki wiatrowej w Polsce z uwzględnieniem planu zagospodarowania obszarów morskich
 • Infrastruktura i zasoby ludzkie – przygotowanie łańcucha dostaw
 • Rozwój sieci elektroenergetycznej dedykowanej farmom wiatrowym

Energetyka wiatrowa na lądzie

 • Nowelizacja ustawy o OZE
 • Czy nastąpi liberalizacja zasady odległościowej 10H?
 • Czynniki motywujące społeczną zgodę na rozwój onshore. Niższa taryfa dla regionów?

Energetyka obywatelska – OZE naszą niezależnością energetyczną

 • Energetyka rozproszona w kontekście bezpieczeństwa energetycznego
 • Hybrydyzacja źródeł energii
 • Polska jednym z solarnych liderów w UE w roku 2019 r. Czy rok 2020 będzie podobny?
 • Instalacje 1MW – jeszcze energetyka obywatelska czy już wielkoskalowa?
 • Program Mój Prąd – wyzwania i możliwości polskich prosumentów
 • Utworzenie jednolitego systemu regulacyjnego prawidłowo zamontowanej instalacji
 • Lokalna innowacyjność w celu zapewnienia konkurencyjnych cen energii dla przedsiębiorców
 • Ślad węglowy jako determinant konkurencyjności przedsiębiorstw w przyszłości

Wielkoskalowa fotowoltaika

 • Wielkoskalowa fotowoltaika. Potencjał którego nie znamy?
 • Czy wielkoskalowe farmy fotowoltaiczne są w stanie konkurować z elektrowniami konwencjonalnymi?
 • Czy fotowoltaika może być alternatywą rozwojową dla regionów węgla brunatnego?
 • Integracja źródeł odnawialnych w systemie przesyłu
 • Instalacje hybrydowe

Finansowanie inwestycji w OZE

 • Jak zapewnić atrakcyjność rynku dla inwestorów, dostawców i wykonawców
 • Szansa i oczekiwania biznesu na specjalne produkty bankowe wspierające transformację energetyki
 • Jakie technologie mogą pozyskać finansowanie rynkowe, a jakie nie mają na to szansy
 • Jak finansować technologie, które nie mogą pozyskać finansowania rynkowego i kto poniesie koszty takiego finansowania
 • Jak obniżyć koszty finansowania projektów energetycznych w Polsce, porównując koszty finansowania (equity/debt) projektów w innych krajach UE
 • Odejście od systemów subsydiowania OZE w kierunku bezpośredniego kontraktowania (PPA i Corporate PPA) i dostosowanie się instytucji finansujących do takiego schematu
 • Jakie finansowanie potrzebuje Prosument i przedsiębiorcy, aby w pełni wykorzystać potencjał instalacji OZE „za licznikiem”

Biogazowanie

 • Ile kosztuje budowa biogazowni i kiedy się zwróci?
 • Biogazownie najlepszym rozwiązaniem dla terenów wiejskich?
 • Potencjał w odpadach przemysłowych
 • Systemy wsparcia (system taryf gwarantowanych (FIT ang. feed-in-tariff) oraz system dopłat do ceny rynkowej (FIP ang. feed-in premium)

Klastry energii i spółdzielnie energetyczne

 • Odpowiedzialność samorządów za kwestie elektroenergetyczne
 • Klastry energii jako polska ścieżka budowy energetyki rozproszonej w kontekście bezpieczeństwa energetycznego
 • Konkurencyjność cen energii dla lokalnych przedsiębiorców. Jakie taryfy?
 • Wyrównywanie szans regionów
 • Inteligentne rozwiązania technologiczne ułatwiające zarządzanie i utrzymanie wydajności energetycznej

Produkcja biopaliw z biomasy

 • Biomasa i biopaliwa jako lokalne zasoby energetyczne – potencjalna stabilność dostaw, recyrkulacja środków finansowych z energetyki bezpośrednio do producentów i lokalnych społeczności
 • Pozyskiwanie biopaliw jako alternatywa zaspokojenia części potrzeb energetycznych
 • Racjonalne wykorzystanie w regionach
 • Jak zwiększyć rolę biomasy nie zwiększając nadmiernie śladu węglowego?
 • Termiczne przetwarzanie odpadów receptą na problemy „śmieciowe” w aglomeracjach miejskich
 • Świadomość i rola samorządów w transformacji energetycznej regionów
 • Obawy związane do wykorzystaniem biomasy (transport, emisje, ryzyka)

Magazyny energii i ich znaczenie dla przemysłu

 • Magazynowanie energii na dużą skalę. kiedy?
 • Pilotażowe programy (np. ETES) przechowujący do 130MWh energii cieplnej przez tydzień
 • „PowerPack Immobilie” – Badania nad elastycznością budynków i zmianą ich roli z biernych klientów na „minielektrownie”
 • Wodór jako alternatywa dla magazynów bateryjnych

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej