Wstępny Zakres Merytoryczny XXVII edycji Konferencji Energetycznej EuroPOWER

Dzień I, 4 kwietnia 2018 r.

 

8:30 – 9:00 Rejestracja uczestników

9:15 – 9:45 Wystąpienie Gościa Honorowego

9:45 – 11:30 Priorytety Polityki Przemysłowej oraz Polityki Energetycznej w scenariuszach rozwoju UE i Polski

9:45 – 10:15 Wystąpienia wprowadzające

 • Wystąpienie wprowadzające „Plan Inwestycyjny dla Europy” (tzw. Plan Junckera)
 • Wystąpienie wprowadzające „Priorytety Pakietu Zimowego: bezpieczeństwo, rynek wewnętrzny energii, poprawa efektywności energetycznej.”

10:15 – 11:30 Debata polityków, biznesu oraz nauki

 • Nowe programy, nowe cele gospodarcze i nowe ramy regulacyjne UE w zakresie przemysłu i energetyki
 • Bezpieczeństwo energetyczne wg. „Pakietu Zimowego” i wg SOR
 • Konkurencyjne rynki energii elektrycznej i gazu – kluczowe kwestie dla ich rozwoju i funkcjonowania
 • Kształtowanie cen energii elektrycznej na rynku europejskim i na rynkach krajowych
 • Jak sprawnie, skutecznie i szybko poprawić efektywność energetyczną polskiej gospodarki?
 • Aspekty ekologiczne – jak chronić i poprawiać klimat w procesie transformacji polskiej gospodarki ku nowoczesności ?
 • Unijne systemy wsparcia dla zaawansowanych technologii w przemyśle
 • Nowoczesna produkcja – rewolucja 4.0 a deficyt zasobów ludzkich

11:30 – 12:15 Przerwa kawowa

12:15 – 12:30 Prezentacja / wystąpienie Pełnomocnika Rządu  do spraw walki ze smogiem

12:30 – 13:45 Polska energetyka – jaką mamy i jaką chcielibyśmy mieć?

 • Członkostwo w UE a strategia energetyczna Polski
 • Trajektoria rozwoju polskiej energetyki – aktualny stan wyjściowy i pożądane cele średnio- i długookresowe.
 • Permanentna potrzeba – wysoki poziom  bezpieczeństwa energetycznego. Co już dokonaliśmy i co pilnie trzeba podjąć?
 • Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju sposobem na rozwiązanie podstawowych dylematów energetyki i jej unowocześnienie
 • Ile Państwa i ile rynku w inicjowaniu i zmianach strukturalno-funkcjonalnych polskiej  energetyki ?
 • Bez sieci przesyłowych i dystrybucyjnych nie ma gwarancji bezpieczeństwa energetycznego i sprawnego rynku
 • Demand Side Response (DSR)– współudział w kształtowaniu poziomu bezpieczeństwa energetycznego
 • Jak zaradzić problemom cywilizacyjnym: smog oraz ubóstwu energetyczne?

13:45 – 15:00 Elektromobilność – warunki efektywnego i dynamicznego rozwoju

13:45 – 14:00 Prezentacja wprowadzająca do bloku

14:00 – 15:00 Debata

 • Mapa drogowa skutecznej realizacji programu elektromobilności
 • Proporcjonalność i korelacja – miarą  rozwoju infrastruktury ładowania oraz liczby produkowanych samochodów
 • Przebudowa sieci średniego i niskiego napięcia w miastach, zakładach pracy, osiedlach mieszkaniowych i domach
 • Źródła finansowania elektromobilności
 • Napędy alternatywne ( LNG/CNG, wodór)
 • Instytucje, organizacje, operatorzy na rynku e-mobility – ich rola, funkcje i odpowiedzialność
 • Realizacja programu elektromobilności a rozwój gospodarczy  Polski
 • Kto, kiedy i ile może zarobić na elektromobilności?

15:00 Lunch

Dzień II, 5 kwietnia 2018 r

 

8:30 – 9:00 Rejestracja uczestników

9:00 – 10:15 Technologie – digitalizacja w energetyce

(prezentacje/ case studies)
Blok w formule use-casów

 • Współpraca spółek energetycznych ze startupami
 • Nowoczesne technologie w energetyce – przykłady wdrożeń i korzyści
 • R&D – kierunki i dziedziny
 • IOT, data analitycs/ business analytics
 • Blockchain w energetyce
 • Informatyczny System Zarządzania Rynkiem Bilansującym Energii Elektrycznej
 • Sztuczna inteligencja w przemyśle energetycznym

10:15 – 11:15 Rynek mocy

 • Jak zadziała Rynek Mocy w Polsce?
 • Rynkowe zasady współdziałania sprzedawców energii
 • Źródła niestabilne i ich miejsce w Rynku Mocy
 • Lista działań przed wejściem „Pakietu Zimowego”

11:15 – 12:30 Gaz i współpraca międzynarodowa

11:15 – 11:30 Gaz i współpraca międzynarodowa

11:30 – 12:30 Debata

 • Wyzwania ekonomiczno-gospodarcze związane z handlem gazem
 • Regionalizacja bezpieczeństwa energetycznego – wspólne zakupy
 • Przyszłość rynku gazowego w perspektywie najbliższej dekady
 • Sygnały inwestycyjne
 • Rozwój polsko-ukraińskiego partnerstwa energetycznego
 • Różnice regulacyjne na rynku gazu – Polska a Ukraina

12:15 – 12:45 Przerwa kawowa

13:00 – 14:15

(Prezentacje i debata)

 • Bariery i szanse rozwoju energetyki rozproszonej
 • Poprawa efektywności energetycznej
 • Wirtualna integracja rozproszonych źródeł energii – perspektywa dla dostawcy
 • Modelowanie, symulacja i optymalizacja systemów
 • Propagowanie niezależności energetycznej dla firm i konsumentów
 • Inwestycji samorządowe w Odnawialne Źródła Energii
 • Klastry i spółdzielnie energetyczne
 • Magazynowanie energii – wykorzystywane technologie oraz potencjał rozwoju

14:15 – 15:30 Rozwój kogeneracji w Polsce

 • Kogeneracja jądrowa – szanse, możliwości, zagrożenia
  • Obecne działania wokół projektu elektrowni jądrowej w Polsce
 • Stymulowanie  rozwoju poprzez długoterminowy system wsparcia – szansą dla rozwoju wysokosprawnej kogeneracji
 • Elastyczność instalacji kogeneracyjnych
 • Bariery prawne i ekonomiczne
 • System dotacji do modernizacji oraz rozbudowy sieci ciepłowniczych versus wsparcie dla końcowych użytkowników ciepła
 • Współpraca z samorządami

15:30 Lunch

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w agendzie.
* udział osób w trakcie potwierdzenia
Data aktualizacji: 29.01.2018 r.