Program Konferencji EuroPower | 31. Konferencja Energetyczna EuroPOWER

Program

Agenda 31. Konferencji Energetycznej EuroPOWER oraz Kongresu OZE Power

I Dzień, 29 czerwca 2020 r.

Dzień wspólny dla Konferencji Energetycznej EuroPOWER oraz OZE POWER

8:20 – 9:00 Rejestracja uczestników

9:00 – 9:30 Uroczyste otwarcie

Wystąpienie Gości Honorowych

 • Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Aktywów Państwowych
 • Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Klimatu

Panele wspólne dla EuroPOWER oraz OZE POWER

9:30 – 11:00 W drodze do neutralności klimatycznej

 • Europejski Zielony Ład
 • Plan neutralności klimatycznej UE do 2050 r. – perspektywa Polski
 • Proklimatyczna synergia polskiej gospodarki
 • Kierunek rozwoju polskiego sektora energetycznego. Gdzie, kiedy i w jakim tempie odchodzimy od węgla?
 • Czy stać nas na przyspieszenie implementacji energetyki jądrowej?
 • Ograniczenie emisji CO2. Działania centralne, regionalne, lokalne i w gospodarstwach domowych

11:00 – 12:15 Nowa struktura sektora energii – nowy model rynku energii

 • Synergia rynku lokalnego z rynkiem hurtowym najważniejszym wyzwaniem
 • Integralność polskiego rynku energii z rynkami europejskimi
 • Polityka energetyczna Polski do 2040 i Krajowy Plan na rzecz energii i klimatu drogowskazem rozwoju polskiej gospodarki sektora energii. Potrzebny plan operacyjny konkretnych zadań, harmonogramy i kosztorysy, tzw. „kamienie milowe” oraz system monitoringu i oceny
 • Rola OZE w budowaniu konkurencyjności gospodarki
 • Nowe modele biznesowe i rola tradycyjnych przedsiębiorstw energetycznych

12:15 – 12:45 Przerwa networkingowa

12:45 – 13:30 Energia odnawialna w polskim miksie energetycznym

 • Udział czystej energii w miksie energetycznym
 • Inteligentny system zarządzania odnawialnymi źródłami energii
 • Prognozy przyrostu zielonej energii w Polsce na najbliższe lata
 • Krajowa Strategia Niskoemisyjna – naszym wspólnym wyzwaniem
 • Łańcuch dostaw na rzecz OZE – polską specjalizacją i ofertą eksportową

13:30 – 14:30 Jak optymalnie wykorzystać Fundusz Sprawiedliwej Transformacji?

 • Struktura i wielkość prognozowanych kosztów transformacji. Na jakie wsparcie możemy liczyć – wielkość i formy wsparcia, harmonogramy, beneficjenci i dysponenci
 • Neutralność klimatyczna – szansą czy zagrożeniem dla energochłonnych gałęzi gospodarki?
 • Wpływ rynku mocy na transformację energetyczną
 • Transformacja regionów pogórniczych – zmiana profilu gospodarczego i społecznego regionów
 • Ślad węglowy jako determinant konkurencyjności przedsiębiorstw w przyszłości

14:30 – 15:20 Konsumenci i prosumenci energii istotą transformacji energetycznej – zmieniamy filozofię myślenia o energetyce

 • Odbiorca priorytetem rynku energii
 • Jak zwiększyć zaangażowanie odbiorców końcowych w proces transformacji?
 • Energetyka rozproszona i jej wpływ na kierunki rozwoju sieci i zarządzanie ruchem sieciowym
 • Program Mój Prąd – wyzwania i możliwości polskich prosumentów
 • Światowe megatrendy prosumenckie

15:20 Lunch

II Dzień, 30 czerwca 2020 r. Konferencja EuroPOWER

Panele Konferencji Energetycznej EuroPOWER

8:20 – 9:00 Rejestracja uczestników

9:00 – 10:20 Energetyka konwencjonalna w dobie zmian

 • PEP 2040: 56-60% udziału węgla w wytwarzaniu do 2030 roku
 • Modernizacja jednostek węglowych
 • Europejski Bank Inwestycyjny – perspektywa finansowania energetyki
 • Energetyczne zagospodarowanie odpadów węglowych

Potencjał polskiej myśli technologicznej w ograniczaniu emisyjności CO2

Prezentacja (2x10min)

 • Czyste technologie węglowe (CTW) – gaz syntezowy z węgla brunatnego; CCS dla węgla kamiennego (wychwytywanie CO2); spalanie w atmosferze wzbogaconej tlenem; zgazowanie węgla
 • Wykorzystanie karbochemii w okresie przejściowym – synergia przemysłu, chemii i energetyki (metanol, amoniak, wodór, woski, oleje, paliwa syntetyczne)

10:20 – 11:45 Reforma polskiego sektora dystrybucji energii elektrycznej

 • Innowacyjne rozwiązania w przesyle i odbiorze energii
 • Czy sieci będą dostarczały coraz więcej energii?
 • Czy linie dystrybucji są gotowe na zmiany klimatyczne
 • Wirtualne elektrownie – integracja różnych źródeł energii
 • Integracja sieci dystrybucji przy dynamicznych przyrostach mocy z energii słonecznej
 • DSR w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym
 • Niestabilne źródła energii – ile współczesna sieć jest w stanie zaabsorbować energii
 • Wykorzystanie magazynów energii pod kątem stabilizacji sieci przesyłu
 • Bezpieczeństwo przesyłu energii elektrycznej w sytuacjach krytycznych
 • Inteligentne opomiarowanie smart metering
 • Podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym w przesyle i dystrybucji
 • Zamknięte systemy dystrybucyjne – szansa na obniżenie kosztów energii elektrycznej czy zagrożenie dla energetyki zawodowej?
 • Linia bezpośrednia i fizyczny PPA
 • Wielkoskalowa fotowoltaika – problemy przyłączeniowe

11:45 – 12:30 Przerwa networkingowa

12:30 – 13:30 Gaz paliwem docelowym czy przejściowym dla polskiej gospodarki?

 • Gospodarcze wykorzystanie gazu (surowiec i paliwo)
 • LNG i CNG w przemyśle i gospodarce
 • Metan z kopalni – pozyskiwanie i wykorzystanie
 • Gaz syntezowy jako element stabilizacji rynku paliwowego
 • Wodór jako docelowa alternatywa dla gazu ziemnego
 • Czy biogaz w rurach systemu dystrybucyjnego/lokalnego systemu dystrybucyjnego ma sens i jakie warunki muszą być spełnione?
 • Znaczenie gazu w ciepłownictwie
 • Biometan jako paliwo transportowe

13:30 – 14:30 Jak odnaleźć czyste powietrze w procesie transformacji polskiej gospodarki? Ciepłownictwo i kogeneracja vs. smog nad Polską.

 • Smog – skala zjawiska i jego ekonomiczne, społeczne i zdrowotne konsekwencje. Jak skutecznie walczyć z zagrożeniami
 • W jaki sposób „zazielenić” ciepłownictwo?
 • Efektywność energetyczna przy wytwarzaniu ciepła
 • Planowanie energetyczne na poziomie gmin i regionów
 • Atrakcyjność średnio i długoterminowych magazynów ciepła w polskiej energetyce i ciepłownictwie oraz rozwoju pogodowo-zależnych OZE: „sectors coupling”
 • Poprawa świadomości ekologicznej społeczeństwa – jak edukować?
  • Potencjał energetyczny odpadów w ciepłownictwie rozproszonym

14:30 – 15:30 Czy rozwój magazynów energii przyniesie korzystny impuls dla polskiej gospodarki? Na jakim jesteśmy etapie?

 • Magazynowanie energii na dużą skalę
 • Magazyn energii – odbiorca końcowy czy producent energii elektrycznej? Ujęcie w ramy regulacyjne funkcjonowania magazynów energii
 • Samochody elektryczne jako mobilne magazyny energii
 • Elektryfikacja transportu
 • Rekuperacja energii w transporcie
 • Technologia Vehicle to Grid (V2G)
 • Wodór jako alternatywa dla magazynów bateryjnych
 • Usługi sieciowe dla magazynów energii

15:30 Lunch

II Dzień, 30 czerwca 2020 r. Kongres OZE POWER

Panele Kongresu OZE POWER

8:20 – 9:00 Rejestracja uczestników

9:00 – 10:30 Energetyka wiatrowa w polityce energetycznej

 • Nowa ustawa o rozwoju morskich farm wiatrowych – offshore
 • Współpraca polskich spółek przy rozwoju offshore
 • Czynniki sukcesu polskiego wiatru
 • Cele dla energetyki wiatrowej w Polsce z uwzględnieniem planu zagospodarowania obszarów morskich
 • Infrastruktura i zasoby ludzkie – przygotowanie łańcucha dostaw
 • Rozwój sieci elektroenergetycznej dedykowanej farmom wiatrowym (baltic ring)
 • Stabilność regulacji i przewidywalność polityki inwestycyjnej na przykładzie wiatrowej energetyki lądowej i morskiej
 • Czy nastąpi liberalizacja zasady odległościowej 10H?

Prezentacja: Repowering – wymiana turbin na pracujących farmach na nowsze, efektywniejsze modele najnowszych generacji

10:30 – 11:45 Fotowoltaika wielkoskalowa – bariery rozwoju

 • Czy wielkoskalowe farmy fotowoltaiczne są w stanie konkurować z elektrowniami konwencjonalnymi?
 • Inwestor vs ograniczenia systemowe
 • Przyłącza dla dużej fotowoltaiki
 • Czy fotowoltaika może być alternatywą rozwojową dla regionów węgla brunatnego?
 • Czynnik rozwojowy dla regionów

11:45 – 12:30 Przerwa networkingowa

12:30 – 14:15 Zielona energetyka dla lokalnych społeczności

 • Lokalna innowacyjność w celu zapewnienia konkurencyjnych cen energii dla przedsiębiorców – zielone ciepło, inicjatywy samorządowe
 • Instalacje 1MW – jeszcze energetyka obywatelska czy już wielkoskalowa?
 • Zielone elektrownie i zielone ciepło – świadomość i rola samorządów w transformacji energetycznej regionów
 • Biogazownie najlepszym rozwiązaniem dla terenów wiejskich?
 • Pozyskiwanie biopaliw jako alternatywa zaspokojenia części potrzeb energetycznych
 • Biomasa i biopaliwa jako lokalne zasoby energetyczne – potencjalna stabilność dostaw, recyrkulacja środków finansowych z energetyki bezpośrednio do producentów i lokalnych społeczności
 • Obawy związane z wykorzystaniem biomasy (transport, emisje, ryzyka)
 • Klastry energii jako polska ścieżka budowy energetyki rozproszonej w kontekście bezpieczeństwa energetycznego

14:15 – 15:30 Jak odnaleźć czyste powietrze w procesie transformacji polskiej gospodarki? Ciepłownictwo i kogeneracja vs. smog nad Polską.

 • Finansowanie inwestycji w OZE
 • Jak zapewnić atrakcyjność rynku dla inwestorów, dostawców i wykonawców
 • Szansa i oczekiwania biznesu na specjalne produkty bankowe wspierające transformację energetyki
 • Odejście od systemów subsydiowania OZE w kierunku bezpośredniego kontraktowania (PPA i Corporate PPA) i dostosowanie się instytucji finansujących do takiego schematu
 • Jakie technologie mogą pozyskać finansowanie rynkowe, a jakie nie mają na to szansy
 • Jak finansować technologie, które nie mogą pozyskać finansowania rynkowego i kto poniesie koszty takiego finansowania
 • Jak obniżyć koszty finansowania projektów energetycznych w Polsce, porównując koszty finansowania (equity/debt) projektów w innych krajach UE
 • Jakie finansowanie potrzebuje prosument i przedsiębiorcy, aby w pełni wykorzystać potencjał instalacji OZE „za licznikiem”

15:30 Lunch

*Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w agendzie, zmiany miejsca oraz daty Konferencji.

Data aktualizacji: 23.03.2020 r.

Informacje logistyczne

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej