Wstępny zakres tematyczny XXV edycji Konferencji Energetycznej EuroPOWER,
która odbędzie się 5-6 kwietnia 2017 r. w Warszawie

Dzień I, 5 kwietnia 2017 r.

 

Część wspólna XXV Konferencji Energetycznej EuroPOWER i III Forum Nowoczesnej Produkcji

 

8:30 – 9:00 Rejestracja

9:00 – 9:20 Uroczyste Otwarcie

9:20 – 9:50 Wywiad z Gościem Honorowym (fire-chat)

 • Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju programem realnych zmian polskiej gospodarki. Szanse, ryzyka i zagrożenia

9:50 – 11:45 Restrukturyzacja i zmiana charakteru polskiej gospodarki

 • Priorytety strategii, bieżące reformy rządu, nowe regulacje i narzędzia wsparcia
 • Plan Morawieckiego po konsultacjach – modyfikacje i nowe oczekiwania interesariuszy
 • Renacjonalizacja czy prywatyzacja gospodarki receptą na sukces?
 • Otwarcie polskiej gospodarki – intensyfikacja i nowe kierunki eksportu/racjonalizacja importu
 • Czy i jak szybko innowacje zmienią oblicze polskiej gospodarki? Aktualne symptomy zmian

11:45 – 12:30 Przerwa kawowa

XXV Konferencja Energetyczna EuroPOWER

 

12:30 – 14:00 Pakiet Zimowy UE „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” nowym wyzwaniem dla polskiej energetyki

 • Pakiet Zimowy narzędziem realizacji Unii Energetycznej – ile kontynuacji, ile zmian?
 • Ocena funkcjonowania jednolitego europejskiego rynku energii
 • Implementacja dyrektyw UE (m.in. RED i EED) dotyczących rynku energii na gruncie polskiej gospodarki
 • Mechanizmy wsparcia rozwoju energetyki obywatelskiej
 • Autonomia i autarkia polskiej energetyki a kierunki i tempo jej konwergencji do energetyki zawansowanych krajów europejskich
 • Co kontestujemy a co wspieramy w wizji rozwoju europejskiego rynku energii?

14:00 – 15:30 Elektromobilność – megatrend rozwojowy czy przejściowa moda?

 • Infrastruktura ładowania – stan aktualny i perspektywy rozwoju
 • Wizja rozwoju polskiej elektromobilności
 • Wpływ na rynek i gospodarkę kraju, korzyści dla sektora energii i dla konsumentów
 • Elektromobilny transport publiczny czy indywidualny – co będzie naszym priorytetem?
 • Czy powinniśmy samodzielnie rozwijać elektromobilność, czy szerzej włączyć się międzynarodową współpracę w tym zakresie?
 • Czy tylko elektromobilność, czy gospodarka oparta na energii elektrycznej?
 • Polska liderem wykorzystania energii elektrycznej w elektromobilności

Dzień II, 6 kwietnia 2017 r.

 

8:30 – 9:00 Rejestracja

9:00 – 10:45 Bezpieczeństwo energetyczne, miks energetyczny i rynek mocy

 • Bezpieczeństwo energetyczne – permanentne wyzwanie czy nierozwiązany dylemat polskiego sektora energii?
 • Nasz miks energetyczny – wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania i determinanty
 • Polski model rynku mocy. Czy i na jak długo przesądzi o miksie energetycznym?
 • Kto zyska, a kto straci na energetyce węglowej?
 • Kogeneracja w Polsce – kierunki rozwoju, udział w miksie, mechanizmy wsparcia
 • Odnawialne źródła energii i ich miejsce w miksie energetycznym. Czy OZE są trendy czy passe?
 • Czas na decyzję odnośnie energetyki jądrowej
 • Kiedy i jakiej Polityki energetycznej możemy się spodziewać? Jakiej oczekujemy?
 • Cyberbezpieczeństwo
  • Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej a wsparcie w nowoczesnych technologiach

10:45 – 12:00 Sektor gazu, ropy i paliw ciekłych w polskiej gospodarce

 • Stan rynku gazu, jego funkcjonowanie i kierunki rozwoju
 • Infrastruktura przesyłowa, dywersyfikacja kierunków dostaw gazu
 • Dystrybucja i obrót gazem – stan i perspektywy rozwoju. Tempo redukcji „białych plam” na mapie dostaw gazu
 • Rynek paliw ciekłych – struktura zużycie paliw, uwarunkowania, konieczne zmiany funkcjonalne – stan pożądany oraz skala patologii rynkowych. Walka z szarą strefą
 • Baltic Pipe

12:00 – 12:30 Przerwa kawowa

12:30 – 13:45 Technologie w polskiej elektroenergetyce

 • Smart grids motorem rewolucyjnych zmian w polskiej elektroenergetyce?
 • Nowe podejście do struktury podmiotowej sektora energii – klastry i spółdzielnie energetyczne
 • Energetyka i odbiorcy typu smart: przemysłowi, usługowi, komunalni i indywidualni
 • Zaawansowana analityka i korelacje danych pochodzące z ICT, OT oraz systemów zewnętrznych
 • Czekamy na Operatora Informacji Pomiarowych (OIP). Czy słusznie?
 • Sztuczna inteligencja w przemyśle energetycznym

13:45 – 14:05 Wystąpienie Ministerstwa Energii (20 min)
Smog w Polsce: rządowy program walki ze smogiem – w poszukiwaniu remedium

14:05 – 15:30 Konsument czy tylko odbiorca energii związany umową? Zapewnijmy równoprawność uczestników rynku energii

 • Rynek energii. Jaki jest ? Jaki być powinien? Dla kogo ten rynek?
 • Jakość energii – wymagania Regulatora i oczekiwania odbiorców. Stabilizacja, regres czy postęp?
 • Rynkowe zasady współdziałania sprzedawców energii z OSD
 • Usługi DSR – koncepcja, nadzieje, realizacja
 • Spersonalizowane podejście do odbiorcy
  • Budowa ofert łączonych z produktów energetycznych i nieenergetycznych
  • Zrozumiałe oferty multi-energetyczne
  • Grywalizacja odbiorców

*) Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w agendzie.